Cessió de dades

De conformitat amb la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i amb el seu Reglament de desenvolupament, l’informem que les dades personals facilitades seran incloses en els fitxers del Col·legi Oficial i de l’Associació d’Enginyers Industrials de Catalunya (en endavant el COEIC i l’AEIC) amb domicili a la Via Laietana, 39, de Barcelona.

Les dades seran usades per les finalitats pròpies de les entitats com són l’enviament d’informació de prestació de serveis, de celebració de jornades, cursos i demés activitats que puguin ser del seu interès.

L’usuari garanteix que les dades personals facilitades són veraces i assumeix l'obligació de comunicar-ne qualsevol modificació. Les dades personals podran ser comunicades a terceres entitats per al compliment de les activitats esmentades.

L’usuari pot exercitar els seus drets d’accés, oposició, rectificació i cancel·lació de les dades personals de forma gratuïta remetent sol·licitud expressa, juntament amb una còpia del seu DNI, per un dels següents mitjans: per correu-e: lopd@juridic.eic.cat, per Fax amb la ref. LOPD al 933100681, per escrit adreçat al Col·legi Oficial i l’Associació d’Enginyers Industrials de Catalunya amb la ref. LOPD a la Via Laietana, 39, 08003, Barcelona.