Descripció

El curs amb clara orientació pràctica, té com a objectiu l'especialització de l'aplicació del Decret 190/2015 de 25 d'agost, conegut com a Reglament de contaminació lumínica a Catalunya. Està dividit en dos sessions, i cadascuna de les dues, es dividirà en:
- Una primera part teòrica on s'explicaran continguts relacionats amb la reglamentació i normativa d'aplicació
- I una segona part: Casos pràctics o exemplificació de mètodes de mesura segons la ITC-CL-01 i d'altres formes d'aplicació per al Decret 190/2015.

Programa

1. Aplicació pràctica de la normativa: Contaminació lumínica i enllumenat, Llei 6/2001, RD 1890/2008, Decret 190/2015, Mapa de protecció envers la contaminació lumínica, UNE-EN 12464-2, UNE-EN 12193-1, UNE-13201.
2. Inspecció i control d'instal·lacions d'enllumenat: Instrucció tècnica IT-CL-01, Notes informatives de la Generalitat de Catalunya, Instruments de mesura.
3. Distintius de Qualitat de Medi Natural Nocturn: Qualitat del cel nocturn, Tipus de distintius de qualitat i requisits, Pla de prevenció de la contaminació lumínica.
4. Exemples d'aplicació i mesura: Llum intrusa, espectrofotometria, rètol publicitari, ornamental, viari...

Professorat

Manuel Garcia Gil. Enginyer Industrial. Servei de Prevenció de la Contaminació Acústica i Lumínica. Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic

Cursos relacionats

Introducció al "Blockchain"

Gestió de microtalls, harmònics, reactiva i altres pertorbacions