Principis tècnics per a la reducció del soroll a l'empresa

Descripció

La normativa actual sobre el soroll és el Reial Decret 286/2006, sobre la protecció de la salut i la seguretat dels treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició al soroll, que transposa al dret espanyol la Directiva 2003/10 / CE.
També regula les disposicions encaminades a evitar o reduir l'exposició, de manera que els riscos derivats de l'exposició al soroll s'eliminin en el seu origen o es redueixin al nivell més baix possible, i inclou l'obligació empresarial d'establir i executar un programa de mesures tècniques destinades a reduir l'exposició al soroll, quan es sobrepassin els valors superiors d'exposició que donen lloc a una acció.
El curs pretén proporcionar, de forma clara, la informació bàsica perquè, sense tenir coneixements especialitzats d'enginyeria acústica, és pugui jutjar quina pot ser la millor solució de cada cas particular de control de soroll, que en molts casos, produiran reduccions substancials del soroll de forma ràpida i barata, amb gairebé cap efecte en el funcionament i l'ús normal de les màquines i processos.

Va dirigit a professionals, comandaments o tècnics, que dins de l'empresa tinguin responsabilitats en la gestió de la prevenció de riscos laborals i, específicament, en la decisió de quines han de ser les mesures tècniques preventives que cal aplicar.

Programa

1. Conceptes generals sobre acústica
2. Mesures generals de control del soroll
3. Exemples pràctics de tècniques de control de soroll
4. Les 10 principals tècniques de reducció de soroll
5. Com determinar la millor opció de reducció de soroll

Professorat

Ramon Pou Serra. Llicenciat en Ciències Químiques, Tècnic superior de prevenció de riscos laborals
Pere Oleart Comellas. Llicenciat en Ciències Químiques, Tècnic superior de prevenció de riscos laborals

Cursos relacionats