Curs Infraestructures de Recàrrega de Vehicles Elèctrics

  • Àrea: Energia
  • Modalitat: Presencial
  • Data inici: 18/07/2018
  • Localització: Demarcació de LLeida

Descripció

L¿elevada dependència del petroli i el seu preu amb una tendència creixent, a més de la necessitat de reduir les emissions de gasos i partícules en un sector dispers com és el transport, sobre tot en entorns urbans, han fet que en els darrers anys s¿hagi impulsat el vehicle elèctric, i que cada cop hi hagi més models disponibles en el mercat.
Aquest vehicles, ja siguin híbrids endollables o elèctrics purs, requereixen d¿una infraestructura per a la recàrrega de les seves bateries. Aquesta infraestructura ha de permetre la seva connexió a la xarxa elèctrica d¿una manera eficient i segura.
En aquesta sentit, un primer objectiu del curs és descriure els tipus de vehicles elèctrics, així com la normativa que especifica les característiques i condicions de funcionament dels punts de càrrega i de la connexió entre la infraestructura i el vehicle.
El segon objectiu és explicar la ITC-BT-52 ¿Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos¿ i la seva Guia Tècnica, on s¿especifiquen els requisits i condicions tècniques d¿aquest tipus d¿instal·lacions.

Cursos relacionats

Curs d'introducció Passivhaus

Compatibilitat electromagnètica. Gestió de la Directiva 2014/30/UE