Descripció

A partir de l'entrada en vigor, el passat 26 de febrer de 2011, del Decret 187/2010, de 23 de novembre, sobre la Inspecció Tècnica dels Edificis d'Habitatges, que a Catalunya està en vigor la ITE. L'objecte d'aquesta norma és instituir un sistema de control periòdic de l'estat dels edificis d'habitatges, portant a la pràctica un procediment per verificar el deure que tenen els propietaris de conservar i rehabilitar els seus immobles. En concret, s'obliga a que es facin inspeccions (i els informes ITE corresponents) dels edificis amb una periodicitat de 10 anys, i en cas que a les inspeccions es detectin deficiències greus, arranjar-les.
Més recentment, el 27 de maig de 2015 ha entrat en vigor el Decret 67/2015, de 7 de maig, per al foment del deure de conservació, manteniment i rehabilitació dels edificis d'habitatges, mitjançant les inspeccions tècniques i el llibre de l'edifici. Aquest nou decret modifica de manera important l'anterior Decret 187/2010.
Aquest curs té com objectiu donar les directrius per intervenir de forma competent i transversal en matèria d'ITE a Catalunya, tant en la fase d'inspecció, diagnosi, redacció de l'informe ITE, rehabilitació, assessorament i fidelització de clients (que normalment són propietaris d'edificis i APIs). La fidelització de clients va en la línia de l'important concepte de tècnic de capçalera.

Objectius
- Conèixer amb deteniment i de forma transversal la ITE de Catalunya, en quant al decret (67/2015), la inspecció, l'informe i les tramitacions a seguir.
- Adquirir els coneixements i criteris de raonament bàsics per intervenir en la diagnosi i el tractament terapèutic d'edificis existents, en les fases d'inspecció, elaboració de dictàmens i direcció de tractaments terapèutics.
- Adquirir coneixements per intervenir en casos d'urgència.
- Adquirir coneixements i tècniques per assessorar transversalment clients i fidelitzar-los, en el concepte de tècnic de capçalera.

Programa
1. Raó de ser de la ITE.
2. Marc normatiu respecte al deure de conservació d'edificis.
3. Anàlisi detingut i transversal de les característiques de la ITE a Catalunya (decret 67/2015).
4. Exemple d'informe ITE.
5. Criteris bàsics per fer la inspecció, la diagnosi i terapèutica d'edificis existents.
6. Exemples pràctics de diagnosi i terapèutica:
- Parets de tàpia. Criteris bàsics de diagnosi i terapèutica. Aplicació a la ITE
- Estructures de fusta. Criteris bàsics de diagnosi i terapèutica. Aplicació a la ITE.
7. Anàlisi de casos reals d'inspecció, diagnosi i terapèutica d'edificis existents. Aplicació a la ITE.
8. Casos pràctics al Bages a càrrec de Pere Santamaria

Professorat

Félix Ruiz, Arquitecte tècnic col·legiat. Doctor Enginyer Civil. Enginyer d'Obres Públiques. Director del Campus Universitari de la Mediterrània, Perit Judicial i tècnic de l'Administració Local. Col·laborador de l'Institut d'Estadística i Matemàtica Aplicada a l'Edificació (de la UPC).

Pere Santamaria Arquitecte per l'ETSAV. Membre de la junta del COAC- Delegació del Bages- Berguedà. Professor associat del Departament de Construccions Arquitectòniques ETSAB. Professor del Màster en Rehabilitació en Edificació del CAATEEB. Membre del jurat de diferents concursos d'arquitectura.

Cursos relacionats

Introducció al 5G

Corrents de Curtcircuits i Posades a terra en B.T