Curs: Inspecció en Instal·lacions de Seguretat Industrial

Descripció

Les inspeccions i verificacions de seguretat industrial no son un simple tràmit obligatori, son sobretot un conjunt d'activitats preventives que complementen els plans de manteniment preventiu amb la finalitat de prevenir que els riscos industrials puguin causar danys o perjudicis a les persones, els béns o el medi ambient
L'entorn actual amb una complerta liberalització del serveis d'inspecció que ha multiplicat el nombre d'operadors de la inspecció, obliga a exercir un control d'aquesta activitat per part del titular de les instal·lacions ja que serà en ultima instancia el responsable de que les instal·lacions es mantinguin adequadament d'acord amb les condicions de seguretat legalment exigibles i que es facin les inspeccions periòdiques que estableix la normativa vigent.
Per tan el titular no nomes haurà de conèixer quines instal·lacions s'han de sotmetre a inspeccions, sinó que haurà de planificar e integrar dintre del seu manteniment aquestes activitats com una mes del engranatge de l'activitat preventiva.
TEMARI
1. La inspecció se seguretat industrial : concepte tècnic i legal
2. Els agents de seguretat industrial: titular, els professionals i les empreses de manteniment que intervenen en la instal·lació, els operadors de la inspecció en matèria de seguretat industrial i els inspectors. Responsabilitats, infraccions, sancions.
3. Objecte d'inspecció i terminis de les diferents instal·lacions: Instal·lacions elèctriques baixa i alta tensió , aparells elevadors, instal·lacions de gas, equips a pressió, instal·lacions de protecció contra incendis, magatzem de productes químics, magatzem de productes petrolíferes, instal·lacions tèrmiques, aigua ,vehicles etc.
4. Acta d'inspecció, procediments administratius.
5. Conclusions i tancament. Casos pràctics

Ponent: Sr. Cristobal Trabalón. Enginyer Industrial i Llicenciat en Dret, expert en manteniment legal.

Cursos relacionats

Mercat elèctric i autoconsum. Què hem de saber

Instal·lacions d'energia solar fotovoltaica d'autoconsum