Descripció

El curs pretén ser una actualització pràctica dels coneixements en el càlcul estructural modern, fent una especial incidència en els aspectes relacionats amb la concepció estructural, la verificació dels elements i la justificació de la resistència al foc.
Als darrers anys ha existit una autèntica revolució en el marc normatiu del càlcul estructural. Al 2006 va entrar en vigor el CTE, Codigo Técnico de la Edificación, al 2008 la EHE-08, per a les estructures de formigó i finalment al 2011, la EAE, per a les estructures d'acer. Altrament, AENOR ha fet una adaptació quasi completa dels Eurocodis estructurals com a normes UNE-EN per a les estructures d'acer, formigó, mixtes, alumini i altres, i que són vigents com a úniques a la majoria dels països europeus del nostre entorn.
Conscients de l'ampli ventall de coneixements que simparteixen, s'han programat 24 hores de curs lectiu presencial i altres 24 de treball individualitzat i tutoritzat, per tal d'assolir una bona visió de conjunt respecte als coneixements aplicats als casos més habituals a l'edificació industrial, comercial i residencial, dins la tecnologia de les estructures metàl·liques i de formigó.
Així, el curs és caràcter semi-presencial. També, d'acord aquest enfocament, l'ús del programari lliure - freeware - que permet la resolució guiada de la majoria dels problemes de càlcul, ens permetrà fer una especial incidència en els aspectes conceptuals del disseny i l'execució.
Per al seguiment actiu del curs a l'aula es recomana l'ús d'un PC portàtil, Ipad, tablet o similar, per a la consulta de la documentació i la normativa, i l'ùs del programari.
Per a un millor seguiment i planificació de les tasques no presencials estan previstes unes hores de tutorització individual orientades a la resolució dels dubtes concrets de l'assistent.

Programa

1. Accions sobre l'edificació segons el Codi Tècnic de l'Edificació. Càrregues climàtiques de vent i neu. Concepció dels edificis. Tipologies estructurals. Anàlisi global de l'estructura.

2. Estructures Metàl·liques. Normatives. Materials. Resistència de la secció. Estabilitat dels elements: bolcada lateral de bigues i vinclament de pilars. Abonyegament de plaques. Perfils prims. Unions soldades i cargolades. Estructura mixta acer-formigó. Lloses mixtes.

3. Estructures de Formigó. Normatives. Materials. Les bases de càlcul i l'aplicació del mètode dels estats límit a les estructures de formigó. Disseny i disposicions constructives de bigues, pilars, lloses. Els estats límit de servei: deformació, fissuració, vibració. L'aplicació del mètode de les bieles i tirants. Prefabricats de formigó.

4. Resistència al foc de les estructures. Estructures metàl·liques. Estructures de formigó.

Professorat

Frederic Marimon. Dr. Enginyer Industrial. Professor E.T.S Enginyeria Industrial de Barcelona. UPC.
Carles Romea. Enginyer Industrial. Consultor d'estructures. Professor E.T.S Enginyeries Industrial i Aeronàutica de Terrassa. UPC.

Cursos relacionats

Mercat elèctric i autoconsum. Què hem de saber

Curs complet en Microsoft Power BI

Instal·lacions d'energia solar fotovoltaica d'autoconsum