Descripció

Si bé el canvi és un fet permanent en les nostres vides, actualment saber gestionar els canvis és una necessitat prioritària que implica desenvolupar noves formes de mentalitat per adaptar-se i posar en marxa: noves visions, mentalitats, processos, procediments, formes de treball, relacions, cultura, etc.

Ara és moment de desenvolupar noves estratègies, competències, creences i nous mapes d'actuació per gestionar els canvis i el que és més important desenvolupar noves formes de gestionar les persones que han d'entendre, acceptar i dur a terme els canvis.

Els objectius del curs son:

Desenvolupar el lideratge adaptatiu per crear el "Mindset Change"
Adquirir coneixements, competències i estratègies per proposar, preparar i impulsar els canvis a implementar (empresa-equip-persones) i ser una bona brúixola davant del canvi
Entendre i saber gestionar les resistències i pors pròpies i de les persones dels equips
Desenvolupar una perspectiva favorable respecte a la nova situació: maximitzant fortaleses i gestionar obstacles
Potenciar les "soft skills" base del canvi i dels nous patrons
Dissenyar el procés de canvi a implementar: definir accions i recursos i planificar etapes.

Aquest curs, s'adreça a tots aquells lideres que han d'actuar com a "palanques i motores de canvi" i han de dissenyar, proposar, impulsar, implementar i gestionar canvis en el seu entorn professional (empresa - equip - persones), facilitant eines que ajudin als implicats a assumir i acceptar la "nova situació" i actuar des del compromís i l'aportació de solucions en lloc de focalitzar-se en els problemes.
Els líders han de crear "bruíxoles" per afrontar els nous entorns.

Programa

1. "Change Mindset"
1.1 El meu perfil davant del canvi
1.2 Quins canvis hem de liderar: que volem i on anem
1.3 El triangle del canvi: conèixer, poder i voler
1.4 Full de ruta: crear l'estratègia

2. Gestionar les resistències al canvi
2.1 La por als canvis
2.2 Desenvolupar les competències skills: resiliència, flexibilitat i automotivació
2.3 Detectar oportunitats i fortaleses
2.4 La corba del canvi: com afrontar nous reptes

3. Implicar les persones
3.1 Rol de la direcció en el procés de canvi
3.2 Comunicar metes, problemes i resultats
3.3 Proporcionar suport i assessorament

4. Planificar el procés de canvi
4.1 El líder com a catalitzador del canvi
4.2 Definir etapes, processos i recursos
4.3 Dissenyar estratègies a utilitzar

5. La nova situació
5.1 Reforçar i consolidar els canvis
5.2 Patrons de seguiment
5.3 Reforç de conductes i persones

6. Avaluar l'èxit del canvi
6.1Anàlisi de resultats
6.2 Disseny de noves accions

Professorat

Maria Antonia Carmona. Llicenciada en Psicologia i Dret. Coach i Formadora experta en Habilitats Directives i Personals amb més de 20 anys de experiència en empresa, amb diferents col·lectius: directius, comandaments intermedis, tècnics, personal de suport, etc. i en diferents entorns empresarials.