Descripció

Els objectius del curs son:

- Familiaritzar-se amb la legislació en seguretat i salut a la feina.
- Aprendre a identificar els requisits legals aplicables
- Conéixer la normativa sectorial específica aplicable.
- Claus i metodologia per conèixer la situació en matèria de prevenció de lempresa respecte a les seves condicions de seguretat i salut i el grau de compliment legal.

Aquests formació va dirigida a responsables i tècnics de sistemes de gestió integrats: qualitat, medi ambient, seguretat i salut, etc.
Responsables de departaments de recursos humans de les empreses, interessats a conèixer la legislació de prevenció de riscos laborals aplicable a la vostra empresa.
Tècnics de prevenció i professionals amb competències en la gestió de la prevenció, treballadors designats, així com qualsevol persona interessada a adquirir una formació sobre aquesta matèria.

Programa

1. Requeriments
1.1 Requeriments legals
1.2 Requeriments interns
1.3 Requeriments de productes/maquinària
1.4 Requeriments de client

2. Quines normes m'apliquen? mètodes per a la detecció i actualització de les normes d'aplicació
2.1 Consulta dels butlletins oficials (DOUE, BOE, Butlletins de les CCAA, BOP, etc.).
2.2 Consulta de les pàgines web oficials de les administracions públiques (estat, comunitats autònomes, departaments, conselleries, INSST, etc.)
2.3 Associacions industrials del sector.
2.4 Col·legis professionals.
2.5 Assistència a cursos de formació.
2.6 Contractació de serveis professionals especialitzats.

3. Obligacions
3.1 Obligacions de l'empresa
3.2 Obligacions dels treballadors
3.3 Obligacions dels treballadors autònoms

4. Matriu de requisits legals - Normativa
4.1 Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals
4.2 R.D. 39/1997 dels Serveis de Prevenció. (Mod. R.D. 780/1998 i R.D. 604/2006.
4.3 Llei 54/2003, de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscs laborals.
4.4 R.D. 171/2004 que desenvolupa l'article 24 de la Llei 31/1995 de PRL en matèria de coordinació d'activitats empresarials
4.5 R.D. 773/1997 sobre la utilització pels treballadors d'equips de protecció individual
4.6 R.D. 486/1997 sobre disposicions mínimes de seguretat i salut als llocs de treball;
4.7 R.D.1215/1997, de 18 de juliol, d'utilització pels treballadors dels equips de treball (Mod. R.D. 2177/2004)
4.8 Reglamentació elèctrica (instal·lacions d'elèctriques d'alta tensió i de baixa tensió).
4.9 Protecció contra incendis (PCI).
4.10 Emergències / PAU.
4.11 Altres normes: soroll, estrès tèrmic, risc biològic, risc químic, vibracions, ATEX, construcció, senyalització, etc

Professorat


Susana Martínez Rivera  Enginyera de Mines. Tècnica Superior en Prevenció de Riscos Laborals. Aura Enginyers Consultors