Descripció

S'ha donat a conèixer la proposta del Nou Reglament de Seguretat de Màquines, destinat a substituir l'actual directiva 2006/42/CE. Incorpora una sèrie de modificacions significatives, la primera de les quals és el fet de que es tracta d'un reglament, no d'una directiva. Entre les modificacions incloses al text del reglament hi han de molts tipus, que es detallen al programa de continguts.

El curs pretén, no únicament donar a conèixer les modificacions sinó, també, mostrar casos pràctics de com els canvis afectaran als fabricants i usuaris de maquinària. Es fomentarà la discussió de les alternatives que es proposin.

En acabar el curs, els assistents han d'estar en condicions de respondre a les següents preguntes:
Amb el nou reglament, hauré de fer algun canvi al disseny de les màquines de la meva fabricació?
O, caldrà modificar el procediment de certificació de la conformitat?
Serà vàlid l'expedient tècnic actual amb l'entrada en vigor del nou reglament?
S'haurà de canviar la declaració de conformitat?
Que haurà de fer un usuari que faci una "modificació substancial"a la màquina?
Seguirà sent vàlid el marcatge CE del fabricant?
Però com pot saber l'usuari si la modificació és o no "substancial"?
En què varia el concepte de "comercialització"?
I si el que fabrico és una quasi màquina?

El curs va dirigit a:
Responsables de producció i enginyeria de fabricants i usuaris de maquinària industrial. Enginyeries i enginyers industrials que assessorin els usuaris i fabricants de maquinària. Responsables i tècnics de prevenció de riscos laborals. Tècnics d'organismes de control. Usuaris en general de maquinària industrial. Responsables de manteniment.

Programa

1. El nou Reglament Europeu de Seguretat de Màquines
1.1 Mancances de l'actual directiva 2006/42/CE.
1.2 Perquè un reglament.

2. Principals canvis del Reglament respecte de la Directiva
2.1 Definicions.
2.1.1 Màquina.
2.1.2 Quasi màquina.
2.1.3 Modificació substancial.
2.1.4 Fabricant.
2.1.5 Comercialització.
2.1.6 Introducció al mercat.
2.1.7 Importador.
2.2 Casos en que les obligacions dels fabricants s'apliquen a altres agents.
2.3 Obligacions del fabricant de la part afectada per la modificació substancial.
2.4 Format de la declaració UE de conformitat.
2.5 Modificacions en l'avaluació de la conformitat.
2.6 Màquines que compleixen els RESS però presenten un risc.
2.7 Derogació de la directiva 2006/42/CE.
2.8 Disposicions transitòries respecte de la comercialització de màquines ja fabricades i de la validesa de l'examen de tipus.
2.9 Entrada en vigor del nou reglament.
2.10 RESS modificats.

3. Casos pràctics d'aplicació del Nou Reglament

4. Col·loqui final

Professorat


Alfons de Victoria  Enginyer Industrial. Consultor