El present PLA D’ACTUACIÓ DEL SERVEI DE FORMACIÓ PER A LA PREVENCIÓ DE LA COVID-19 es desenvolupa per a l'Associació i Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya (en endavant, EIC), amb seu a Via Laietana número 39, Barcelona. El centre de formació dels EIC es troba a la planta 3a de dita seu.

Objectiu

Arran de la identificació del brot de COVID-19, en l'àmbit dels EIC s'han anat desenvolupant i implantant una sèrie de mesures d'acord amb la informació i criteris tècnics i sanitaris existents en cada moment.

El present document té per objecte servir de marc general que garanteixi l'establiment de mesures de caràcter preventiu, per evitar els riscos del COVID-19  relacionats amb el servei de formació dels EIC, amb l’objectiu de garantir la seguretat dels nostres alumnes, per protegir la seva salut i evitar contagis.

El present document està sotmès a revisió contínua, en funció del desenvolupament de la crisi sanitària i de les mesures de les autoritats sanitàries.

Marc legal

La Normativa d'aplicació que s’ha tingut en compte, relació no exhaustiva i oberta a actualitzacions o publicacions posteriors, als efectes de l'abast i contingut de el present document és:

 • RESOLUCIÓ SLT/1429/2020, de 18 de juny, per la qual s'adopten mesures bàsiques de protecció i organitzatives per prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la infecció per SARS-CoV-2 (enllaç)
 •  Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la pandèmia per COVID-19. Generalitat de Catalunya, Departament d’Educació. 3 de juliol de 2020 (enllaç)

Espais comuns de l'Edifici

 • S’han adoptat les mesures adequades per possibilitar el distanciament social de 1,5 metres.
 • El personal dels EIC que atén al públic disposa de mampares protectores, màscares sanitàries FFP2 i guants.
 • La higiene de mans és la mesura principal de prevenció i control de la infecció, cal fer-ho almenys una vegada cada hora, per la qual cosa s'ha assegurat la disponibilitat d'aigua, sabó, tovalloles de paper d’un sol ús i solucions hidroalcohòliques, al costat de l'acompliment de les mesures d'higiene recomanades a l'hora de tossir, esternudar o evitar tocar-se cara i ulls.
 • Es facilita informació mitjançant cartelleria en punts clau de les instal·lacions, com a mesura complementària per reforçar la transcendència de la higiene i del distanciament social.
 • S'ha extremat la neteja del centre amb especial atenció a les zones comunes (escales, passadissos, ascensors, serveis higiènics, etc.).
 • Pel que fa a la ventilació, s’ha reforçat la neteja dels filtres d'aire i s’ha augmentat el nivell de ventilació dels sistemes de climatització per renovar l’aire de manera més habitual. A més, es realitza ventilació natural durant almenys 10 minuts cada dia al matí.
 • En l'accés a l’edifici s'ha habilitat un sentit d'entrada i un altre de sortida, establint-se una distància raonable entre les persones per evitar el contacte.
 • S’ha limitat l'aforament en els ascensors a una persona, prioritzant la seva utilització per persones amb discapacitat. Es fomenta l'ús d'escales, especialment per a l'accés a les primeres plantes.
 • S’ha limitat l'aforament als lavabos a una persona.
 • S’han col·locat senyals a terra, amb cinta adhesiva per assegurar que es respecten els 1,5 m. en llocs on és previsible que pugui haver cues.
 • Abans i després de prémer els botons de les fonts d’aigua interiors així com de les cafeteres,cal rentar-se les mans i s’han col·locat cartells per recordar-ho.
 • En recepció de planta baixa es podran realitzar controls de temperatura a les persones que puguin accedir a l’edifici. Si aquesta és superior a 37,7º C, no es permetrà l'accés a l’edifici.
 • En les zones comuns és obligatori l’ús de mascareta per poder circular.
 • Si es detecta un possible cas de Covid-19, s’aplica el protocol establert en el Pla d’actuació dels EIC.
 • S’han col·locat contenidors amb bosses, amb tapa i pedal, per llençar el material d’higiene personal.
 • Al menjador, quan s’obri, s’adoptaran les mesures necessàries per evitar la concentració d’alumnat a l’entrada i a l’interior, sent obligatori l’ús de mascareta pel personal que l’atén. A l’entrada s’hi instal·larà un dispensador de gel hidroalcohòlic perquè l’alumnat es renti les mans abans d’entrar-hi, es ventilarà i desinfectarà segons les directrius establertes.

Centre de Formació

 • L’organització es farà en grups estables.
 • L’organització de l’espai a l’aula assegura la distància física interpersonal de seguretat en 1,5 metres, amb l'equivalent a un espai de seguretat de 2,5 m2 per persona, i és exigible en qualsevol cas excepte entre persones que tinguin un contacte proper molt habitual. Si no és possible, cal utilitzar mascareta.
 • Existència de diversos punts de rentat de mans, amb disponibilitat de sabó amb dosificador i tovalloles d’un sol ús. És necessari el rentat de mans abans d’accedir a l’aula.
 • Es ventilarà cada aula com a mínim abans de l’entrada i la sortida dels alumnes i 3 vegades més durant el dia durant, almenys, 10 minuts cada vegada. Totes les aules han de poder ser adequadament ventilades.
 • Si és possible, es deixaran les finestres obertes durant les classes.
 • La neteja i la posterior desinfecció d’espais es realitza diàriament
 • Es recomana, sempre que sigui possible, mantenir les portes obertes, evitant així més contacte en les manetes de les portes.
 • Les persones amb un risc incrementat davant la COVID-19 per malalties cròniques subjacents, hauran d’avaluar la conveniència d’assistir a les activitat amb els seus equips sanitaris. En cas que hi assisteixin, caldrà extremar les mesures de precaució.
 • Es potencia la utilització de TIC i es vol minimitzar l’ús de paper (sempre que es pugui, els materials seran d’ús personal).