Protecció de dades

 

 

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

 

Responsable

Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya

Associació d’Enginyers Industrials de Catalunya

Finalitat

Gestió d’activitats i sessions formatives

Legitimació

Interès legítim

Destinataris

No es preveu la comunicació de dades a terceres persones, tret que sigui obligatori legalment.

Drets

Accés, rectificació, supressió, limitació i oposició

Informació addicional

Podeu consultar-la a continuació

 

 

INFORMACIÓ ADDICIONAL

 

Qui és el responsable del tractament de les vostres dades personals?
Identitat: COL.LEGI OFICIAL D’ENGINYERS INDUSTRIALS DE CATALUNYA (COEIC)
                ASSOCIACIÓ D’ENGINYERS INDUSTRIALS DE CATALUNYA (AEIC)
Dades contacte: Via Laietana, 39, 08003 Barcelona. Tel. 933192300
Delegat de Protecció de Dades: lopd@juridic.eic.cat
 
Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?
Les dades seran objecte de tractament per COEIC /AEIC amb la finalitat de gestionar les activitats formatives organitzades pels responsables.
Així mateix, us enviarem comunicacions electròniques promocionals o informatives relacionades amb cursos i altres serveis formatius organitzats o gestionats per aquestes entitats. 
 
Quant de temps conservarem les vostres dades?
Les dades facilitades es conservaran mentre que siguin necessàries o pertinents per a la finalitat per a la qual van ser recollides i, posteriorment, durant els terminis previstos legalment.
 
Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?
La base jurídica per al tractament de les dades és l’interès legítim, atesa l’existència d’una relació pertinent i apropiada entre l’interessat i el responsable. En aquest cas, l’interessat és col·legiat/associat/client del responsable i les dades sol·licitades són necessàries per a la prestació del servei.
 
A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?
No es preveuen cessions a terceres persones, tret que sigui obligació legal.
No es preveu la transferència internacional de les vostres dades personals.
 
Quins són els vostres drets?
Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si al COEIC/AEIC estem tractant dades personals que la concerneixen, o no.
Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir.
En determinades circumstàncies previstes a l’article 18 del RGPD, els interessats poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas, únicament les conservarem per exercir o defensar reclamacions.
Els interessats poden oposar-se al tractament de les seves dades amb finalitats de màrqueting, inclosa l’elaboració de perfils. COEIC i AEIC deixaran de tractar les dades, tret de motius legítims imperiosos o per exercir o defensar possibles reclamacions.
 
Com podeu exercir els drets?
  • Mitjançant un escrit adreçat a COEIC/AEIC, Via Laietana, 39 – 08003 Barcelona. 
  • Mitjançant correu electrònic adreçat al delegat de protecció de dades: lopd@juridic.eic.cat
Recordeu que la vostra sol·licitud haurà d’anar acompanyada d’una còpia del DNI o document equivalent acreditatiu de la vostra identitat. 
 
Quines vies de reclamació hi ha?
Si considereu que els vostres drets no s’han atès adequadament, teniu dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat catalana de protecció de dades, al carrer Rosselló 214, Esc-A. 1r.1a. 08008 Barcelona https://seu.apd.cat/ca/tramits/reclamacions