Qui pot accedir a aquesta bonificació?

 
Segons l'article 9 de la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la que es regula el Sistema de Formació Professional per a l'ocupació en l'àmbit laboral: 

"En la formación programada por las empresas podrán participar los trabajadores asalariados que prestan sus servicios en empresas o en entidades públicas no incluidas en el ámbito de aplicación de los acuerdos de formación en las Administraciones públicas a que hace referencia el artículo 6.6, incluidos los trabajadores fijos-discontinuos en los periodos de no ocupación, así como los trabajadores que, durante su participación en esta formación, accedan a situación de desempleo y los trabajadores afectados por medidas temporales de suspensión de contrato por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, en sus periodos de suspensión de empleo. Asimismo, la formación programada podrá aplicarse a los trabajadores de los colectivos cuyo régimen de cotización contemple el pago de cuota por el concepto de formación profesional, para cubrir sus propias necesidades formativas en las mismas condiciones que las establecidas por el presente artículo".

 

Quins cursos són bonificables?

 

Alguns cursos que presentem en aquest catàleg són bonificables per l’empresa en les seves cotitzacions a la Seguretat Social a través de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo. Consulta aquest llistat per saber si el curs que vols realitzar és bonificable. També pots enviar-nos un correu electrònic a formacio@serveis.eic.cat o trucar al 93 295 78 08.
 

Quin és el procediment? 

 
DOCUMENTACIÓ A FACILITAR A L'AEIC AMB ANTELACIÓ A L'INICI DEL CURS (imprescindible 4 dies abans del seu inici):
 
 1. "CONTRATO DE ENCOMIENDA DE ORGANIZACIÓN DE LA FORMACIÓN" ACTUANT l'AEIC COM A ENTITAT ORGANITZADORA. Aquest document s'adjunta únicament a títol informatiu. No és necessari retornar-lo. (CONTRATO_ENCOMIENDA_FORMACION_AEIC.pdf)
   
 2. "ADHESIÓN AL CONTRATO DE ENCOMIENDA DE ORGANIZACIÓN DE LA FORMACIÓN". Document d'adhesió al conveni. Aquest document autoritza a l'AEIC a fer les gestions de bonificació davant la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo. S'haurà de remetre per correu postal o missatgeria 2 còpies originals firmades pel Representant Legal de l'Empresa. (Adreça d'enviament: AEIC, Via Laietana, 39, 08003 Barcelona). L'AEIC retornarà una còpia a l'empresa signada pel seu Representant Legal. (ADHESION_CONTRATO_ENCOMIENDA_FORMACION_AEIC.pdf)
   
 3. DADES DE L'EMPRESA. Signat i escanejat, enviar-lo per correu electrònic a formacio@serveis.eic.cat (FOR_DATOS_EMPRESA_2018.doc)
   
 4. DADES DE L'ASSISTENT. Degudament complimentat, enviar-lo per correu electrònic a formacio@serveis.eic.cat (FOR_DATOS ASSISTENT_CF.doc)

DOCUMENTACIÓ A FACILITAR A L'AEIC AMB ANTELACIÓ A L'INICI DEL CURS - imprescindible 15 dies abans del seu inici (exclosos caps de setmana i festius nacionals):

 • L'INFORME D'APROVACIÓ DE LA REPRESENTACIÓ LEGAL DELS TREBALLADORS (RLT, Delegat de Personal, Comitè d'Empresa i/o similar). La RLT ha de signar el "recibí" de l'informe. Aquest document és necessari en cas de que l'empresa posseeixi aquesta representació. (RLT Acciones Formativas). 
 
Tota la documentació, excepte la del punt 1s'ha de remetre per correu electònic a formacio@serveis.eic.cat i a més cal enviar dues còpies originals de l'"ADHESION AL CONTRATO DE ENCOMIENDA DE FORMACION" per correu postal o missatger a:
 
ASSOCIACIÓ D'ENGINYERS INDUSTRIALS DE CATALUNYA 
Att. Marta Relats 
Via Laietana, 39 
08003 Barcelona 
 
Un cop rebuda la documentació ens disposarem a gestionar des de l'AEIC els tràmits amb la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo per tal que es pugui aplicar la bonificació corresponent un cop els informem de la finalització de l'aplicació telemàtica de la FEFE.
 

Molt important: Els requisits per tenir dret a la bonificació són:

 • Estar al corrent del pagament a la Seguretat social i Hisenda
 • Que l’alumne estigui contractat a l’empresa en Règim General (els autònoms no es poden bonificar)
 • Realitzar un mínim del 75% de les hores del curs
 • Remetre tota la informació i documents necessaris per gestionar la bonificació, sent imprescindible l’enviament dels 2 originals, signats, de l’"Anexo de Adhesión al Contrato de encomienda de formación".
   
Pot contactar amb nosaltres per a qualsevol aclariment (formacio@serveis.eic.cat / Tel. 93 295 78 08)