Descripció

El Manteniment Centrat en la Fiabilitat (RCM: Reliability Centered Maintenance) és un mètode per identificar i seleccionar les polítiques de gestió de fallades orientades a aconseguir de forma eficaç i eficient els nivells requerits de seguretat, disponibilitat i cost operatiu (EN 60.300-3-11).
La implementació de la metodologia de l'RCM, és molt adequada per al disseny i per a la millora del pla de manteniment preventiu d'una instal·lació, els seus principis rectors es fonamenten en la consideració del nivell de risc o criticitat que poden presentar les fallades dels equips d'aquesta instal·lació per a la funcionalitat d'aquesta, potenciant la utilització del manteniment predictiu quan aquest sigui eficaç i viable.
El curs s'adreça a tècnics i gestors de manteniment que vulguin conèixer la metodologia. El curs té un enfocament eminentment pràctic i està basat en les versions més avançades de l'RCM, incloent la versió més coneguda d'RCM2 i també els conceptes de gestió del risc (RCM3).

Programa

1. Evolució històrica del Manteniment i de l'RCM
1.1. Les generacions del manteniment.
1.2. Evolució de l'RCM : MSG, RCM-2, Normes SAE i RCM-3
2. Conceptes bàsics de l'RCM
2.1. Introducció conceptual a l'RCM
2.2. Les funcions dels actius i el context operacional. Tipus de funcions.
2.3. Fallades funcionals.
2.4. Anàlisi de mode de fallades i efectes
2.5. Conseqüències de les fallades
3. Avaluacions de la criticitat: Evidències, Gravetat, probabilitat i criticitat
4. Manteniment proactiu i d'altres solucions
4.1 Tasques preventives
4.2.Tasques predictives
4.3. RCM i norma ISO 55.000
4.4. Accions "a manca de"
5. Diagrama de decisió de l'RCM
6. Implementació de l'RCM
6.1 Les fases de l'RCM
6.2. Model RCM-2
6.3. Gestió del risc i RCM-3
6.4. RCM segons 60.300-3-11
6.5. L'auditoria de l'RCM
7. Aplicació practica. Resolució de diversos casos pràctics d'aplicació real

Professorat

Cristobal Trabalon. Enginyer industrial. Llicenciat en Dret.