RCM: Manteniment centrat en la fiabilitat

Descripció

El Manteniment Centrat en la Fiabilitat (RCM: Reliability Centered Maintenance) és un mètode per identificar i seleccionar les polítiques de gestió de fallades orientades a aconseguir de forma eficaç i eficient els nivells requerits de seguretat, disponibilitat i cost operatiu (EN 60.300-3-11).
La implementació de la metodologia de l'RCM, és molt adequada per al disseny i per a la millora del pla de manteniment preventiu d'una instal·lació, els seus principis rectors es fonamenten en la consideració del nivell de risc o criticitat que poden presentar les fallades dels equips d'aquesta instal·lació per a la funcionalitat d'aquesta, potenciant la utilització del manteniment predictiu quan aquest sigui eficaç i viable.
El curs s'adreça a tècnics i gestors de manteniment que vulguin conèixer la metodologia. El curs té un enfocament eminentment pràctic i està basat en les versions més avançades de l'RCM, incloent la versió més coneguda d'RCM2 i també els conceptes de gestió del risc (RCM3).

Programa

1. Evolució històrica del Manteniment i de l'RCM
1.1. Les generacions del manteniment.
1.2. Evolució de l'RCM : MSG, RCM-2, Normes SAE i RCM-3
2. Conceptes bàsics de l'RCM
2.1. Introducció conceptual a l'RCM
2.2. Les funcions dels actius i el context operacional. Tipus de funcions.
2.3. Fallades funcionals.
2.4. Anàlisi de mode de fallades i efectes
2.5. Conseqüències de les fallades
3. Avaluacions de la criticitat: Evidències, Gravetat, probabilitat i criticitat
4. Manteniment proactiu i d'altres solucions
4.1 Tasques preventives
4.2.Tasques predictives
4.3. RCM i norma ISO 55.000
4.4. Accions "a manca de"
5. Diagrama de decisió de l'RCM
6. Implementació de l'RCM
6.1 Les fases de l'RCM
6.2. Model RCM-2
6.3. Gestió del risc i RCM-3
6.4. RCM segons 60.300-3-11
6.5. L'auditoria de l'RCM
7. Aplicació practica. Resolució de diversos casos pràctics d'aplicació real

Professorat

Cristobal Trabalon. Enginyer industrial. Llicenciat en Dret.

Cursos relacionats

Gestió pràctica dels residus industrials

Com calcular compensació econòmica d'excedents amb el nou Decret d'Autoconsum

Instal·lacions d'energia solar fotovoltaica d'autoconsum