Descripció

L'objectiu del curs és dotar d'una visió profunda de tot el conjunt de sistemes, equips i mesures tècniques de prevenció i seguretat en cas d'incendi als edificis, derivades de les exigències reglamentàries corresponents, per tal de formar personal tècnic especialitzat en aquest camp i amb la possibilitat d'obtenir la certificació tècnica de nivell avançat de prevenció i seguretat en cas d'incendi, en cas de superació del mòdul.
Aquest curs desenvolupa el contingut formatiu mínim del Nivell Avançat en prevenció d'incendis que s'estableix en l'annex 2 de l'Ordre INT/22/2013, d'1 de febrer, per la qual s'aprova el procediment per a l'habilitació dels tècnics i tècniques d'entitats col·laboradores de l'Administració per actuar en l'àmbit de la prevenció i la seguretat en matèria d'incendis; i, per tant, prepara per l'accés a l'examen oficial per a obtenir la Certificació tècnica de prevenció i seguretat en cas d'Incendi de nivell avançat, expedida per l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC), previ pagament de la taxa d'examen corresponent.

Per a l'obtenció de la Certificació tècnica de prevenció i seguretat en cas d'incendi de nivell avançat que expedeix l'ISPC és necessari tenir una titulació universitària oficial o bé un títol propi d'universitat equivalent a un grau, diplomatura o llicenciatura de tipus científic o tècnic.

Persones amb titulació universitària de primer o segon cicle, de caire científic o tècnic, que desenvolupin la seva professió o bé pretenguin fer-ho en entitats col·laboradores de l'Administració en matèria de prevenció d'incendis, en ajuntaments, consells comarcals o d'altres administracions públiques responsables o participants de la tramitació de llicències d'obres i/o d'activitats, i també personal tècnic redactor i/o director d'execució de projectes tècnics en matèria de prevenció d'incendis.

NOTA IMPORTANT: Per accedir a l'examen oficial de la Certificació tècnica de prevenció i seguretat en cas d'Incendi de nivell avançat cal disposar prèviament de la Certificació tècnica de prevenció i seguretat en cas d'Incendi de nivell bàsic que atorga l'ISPC.


El curs es realitzarà a la seu del Col·legi de l'Arquitectura Tècnica de Barcelona, c/Bon Pastor, 5, 08021 Barcelona.

Amb col·laboració de:

   

Programa

1. El procediment administratiu de control preventiu en matèria de prevenció i seguretat en cas d'incendi
2. ITs d'acreditació d'entitats col·laboradores de l'administració, d'habilitació dels seus tècnics i de desenvolupament de l'actuació de control preventiu
3. L'excepcionalitat al compliment reglamentari.
4. Introducció al disseny prestacional (PBD).
5. Disseny prestacional (PBD) a Catalunya. Certificació i guies. Exercici
6. Disseny prestacional: introducció a eines de càlcul i simulació. FDS
7. Disseny prestacional: introducció a eines de càlcul i simulació. OZONE
8. Disseny prestacional: l'evacuació de persones des de l'enfocament prestacional. Exercici
9. Extintors d'incendi, sistemes de boques d'incendi equipades, sistemes d'hidrants exterior i columna seca
10. Sistemes automàtics de detecció, sistemes manuals i de comunicació d'alarma. Exercici
11. Sistemes d'abastament d'aigua contra incendis. Exercici
12. Sistemes d'extinció per ruixadors automàtics d'aigua. Exercici
13. Sistemes d'extinció per escuma física
14. Sistemes d'extinció per aigua nebulitzada
15. Sistemes d'extinció per agents gasosos
16. Sistemes d'extinció per aplicacions especials
17. Sobrepressió d'espais protegits
18. Ventilació en aparcaments. Exercici
19. Sistemes de control de temperatura i evacuació de fums. Exercici
20. Construcció i estructures edificatòries. Factors clau en la definició de l'incendi
21. Control d'execució, control final d'obra i certificació de sistemes de protecció passiva. Exercici
22. Resistència al foc dels elements constructius. Eurocodis i annexos del DB-SI del CTE. Estructura de formigó armat i prefabricada. Estructura mixta. Cas pràctic i exercici
23. Resistència al foc dels elements constructius. Eurocodis i annexos del DB-SI del CTE. Accions sobre les estructures en situació d'incendi. Estructura metàl·lica. Cas pràctic i exercici
24. Resistència al foc dels elements constructius. Eurocodis i annexos del DB-SI del CTE. Estructures de fusta. Cas pràctic i exercici
25. Tècniques d'aplicació de revestiments de morter perlític, pintures i panells resistents al foc. Exercici
26. Reglamentacions específiques: establiments d'espectacles públics
27. Reglamentacions específiques (alta i baixa tensió, emmagatzematge de productes químics i petrolífers, accidents greus, atmosferes explosives)
28. Instruccions tècniques complementàries específiques (EGAs, Hospitals, Residències Geriàtriques, etc)
29. Patologies típiques dels elements constructius davant del foc, la visió de Bombers (casos)
30. L'Autoprotecció en els establiments i activitats. Divulgació de mesures de prevenció a la població
31. Conferències

Professorat

Tècnics formadors amb experiència en la Prevenció i seguretat en cas d'incendi de Bombers de la Generalitat de Catalunya, Bombers de l'Ajuntament de Barcelona i consultors especialitzats en matèria d'incendis.