Descripció

L'objectiu d'aquest curs és donar a conèixer el correcte funcionament dels diferents equips mecànics i les tècniques de manteniment, associades a cada equipament.

Es tracta la problemàtica dels diferents elements i sistemes mecànics (acoblaments, engranatges, etc), així com el seu manteniment respectiu.

La lubricació, element bàsic del manteniment mecànic, és objecte d'estudi de manera molt especial.

S'ha de destacar també, entre d'altres, la importància, que tenen el manteniment, els assajos no destructius i lanàlisi de vibracions, així com l'aplicació de tècniques correctives.

En el curs es desenvolupa un pla de manteniment, i es fan diferents pràctiques de laboratori.
`
Els objectius del curs son:
Proporcionar als tècnics de manteniment els coneixements globals i necessaris sobre instal·lacions i tècniques industrials, en el àmbit mecànic, a fi d'evitar les avaries mitjançant controls i diagnòstics adequats.
Oferir els mitjans i els coneixements que es necessiten per resoldre avaries de forma ràpida i segura.

Va dirigit a enginyers tècnics o superiors, graduats en enginyeries, tècnics i professionals de la indústria que vulguin especialitzar-se, actualitzar o ampliar els seus coneixements en l'àmbit del manteniment industrial, encara que no tinguin titulació universitaria. A persones provinents de la Formació Professional i amb Cicles de Formació de Grau Superior.

Programa

1. Metodologia per a la realització d'una matriu de risc amb base a la criticitat: casos pràctics. Norma ISO 14424: casos reals d'aplicació. Tècniques bàsiques causa arrel i principals fonts i factors que poden determinar els "fallos".

2. Lubricants: Tipologia. Fregament. Interpretació d'informes reals d'anàlisi de laboratori. Pla de lubricació d'una planta d'envasat comportant ratis reals amb els ratis de control (KPI's)

3. Anàlisi de "fallos" principals en els elements mecànics: engranatges, acoblaments, corretges, manteniment, avaries. Exemples. Estratègia del manteniment més adequat. Check list

4. Rodaments i coixinets: instal·lació i el seu manteniment. Avaries més freqüents. Exemples d'aplicació. Estratègies per a cada cas. La relubricació

5. Assaigs No Destructius (AND): Definició, tipus (partícules magnètiques, líquids penetrants, fuites, corrents induïdes, ultrasons...) Proves de camps. Casos reals d'aplicació

6. Anàlisi de vibracions: Mesurament. Tècniques predictives per identificar i diagnosticar avaries típiques. Explicacions en paral·lel a casos reals. Sessió pràctica

Professorat

David Faro. Enginyer Tècnic de Telecomunicacions. Màster en Manteniment Industrial i Tècniques de Diagnòstic. CEO a IintegraPdM.
Alex Fernàndez. Enginyer tècnic naval. Enginyer d'Assaigs No Destructius a IENDE, SL.
Ramon Grau. Dr. en Marina Civil. Professor de la UPC.
Ismael Cabaco. Llic. en Màquines marines. LUBRITEC.
Francisco Ballesteros. Enginyer Mecànic. Màster en Manteniment. Analista de vibracions. EMERSON.
Felipe Aragón. Enginyer mecànic. Tècnic en manutenció d'equips industrials. VIBROANALISIS.