Descripció

Els objectius del curs són:
Conèixer les mesures de verificació elèctrica que s'han de realitzar en màquines i quadres elèctrics, segons les normes EN 60204-1, EN 61439-1 i EN 60335-1. Comprendre les mesures de protecció que ha de disposar una màquina en funció del país on ha d'anar instal·lada: règim de neutre disponible (TT, TN-C, TN-S, IT), sistema protecció contactes indirectes, potència de curtcircuit del punt d'alimentació. Entendre la necessitat d'instal·lar proteccions diferencials en funció del règim de neutre. I conèixer el moment idoni per realitzar cada prova.

El curs es divideix en una part teòrica i una part pràctica.
A la primera part es farà un repàs teòric de quines mesures s'han de fer i el seu principi de funcionament.
A la segona part, que serà totalment pràctica, es faran les mesures sobre uns prototips que simularan màquines o quadres.
És molt recomanable que cada alumne porti el seu aparell de mesura, per tal que pugui realitzar les pràctiques amb l'aparell que utilitza habitualment, tot i que no és imprescindible.

El curs va dirigit a enginyers i professionals responsables de la fabricació i/o control de màquines i quadres elèctrics.

Programa

1. Mesures de Continuïtat dels conductors de protecció. Requisits

2. Mesura d'aïllaments. Requisits: Màquines. Quadres elèctrics. Procediment de mesura. Problemes habituals.

3. Mesura de Rigidesa dielèctrica. Requisits de mesures de rigidesa: Màquines. Electrodomèstics. Quadres elèctrics. Procediment de la mesura: Tensió d'assaig, CA o CC. Perill de destrucció d'equips. Mode d'assaig.

4. Prova Dispositius de Corrent Diferencial (RCD). Règims de neutre. Protecció contactes indirectes. Protecció amb RCD. Mesures en diferencials.

5. Mesura Resistència posta a Terra (Ra): Mesures de posta a terra en mode Bucle.

6. Mesura del bucle de defecte: Proteccions contactes indirectes, xarxes TN i IT.

7. Corrent de curtcircuit: Protecció contra curtcircuits. Curtcircuit circuit d'alimentació. Curtcircuit màxim i mínim d'una línia. Tipus de mesura LOOP, P-N , P-P.

8. Mesures de Tensió Residual: Procediment mesura Ures. Temps de descàrrega, 5s, 1s.

9. Mesures de Potència: Mesures en monofàsic i trifàsic. Mesures amb distorsió harmònica. Mesures de la corrent de fuita.

10. Mesura del sentit de rotació de fases. Mesures amb inverters.

11. Pràctiques de mesures de continuïtat dels conductors de protecció, aïllaments, rigidesa dielèctrica, bucle de Terra, proteccions diferencials i corrents de fuita, corrent de curtcircuit, bucle de defecte, tensió residual, potència, sentit de rotació de fases.

Professorat

Joan Romans. Enginyer electrònic i tècnic industrial i enginyer tècnic de telecomunicació. Linx Enginyeria