Descripció

Donar a conèixer a responsables dins de l'empresa d'equips elèctrics, els diferents tipus de problemàtiques que es produeixen en la qualitat de l'ona de tensió en un subministrament elèctric.
Es donarà informació de com minimitzar els costos no desitjats que es generen, i les mesures possibles a adoptar tant preventives com correctores. L'enfocament de solucions que es presentaran serà el resultat de l'anàlisi de benefici/cost d'inversions raonables.

El curs serà interactiu, a fi que els participants puguin ampliar els seus coneixements en avaluar mes acuradament l'entorn de riscos en el seu àmbit de treball. L'estructura del curs permet que a partir del plantejament de la problemàtica del Power Quality, en la primera sessió ja es focalitzi en els aspectes i casos de mes interès pels alumnes.
Al finalitzar el curs els participants coneixeran els riscos possibles als que poden estar exposats els seus equips o instal·lacions sensibles, disposaran d'informació que els permeti millorar l'explotació òptima de les seves instal·lacions, o màquines existents, aplicant criteris de compatibilitat amb l'entorn de xarxa existent.

També adquiriran el criteri adequat per a la selecció de productes, les compres de maquinària i equips crítics o d'alt valor, que evitin posteriors solucions més costoses, en les decisions d'immunització d'equips o instal¿lacions.

Dirigit a enginyers i tècnics en general responsables dels equips elèctrics.

Programa

1. Definició de Power Quality
2. Concepte de compatibilitat de xarxes i usuaris. Nivells de compatibilitat.
3. Pertorbacions que afecten al Power Quality.
4. Els fenòmens dels sots de tensió, harmònics, Flicker, i les fluctuacions de tensió.
5. Mesura del Power Quality.
6. Normativa.
7. Immunització, Protecció. Casos pràctics
8. Proteccions. Característiques.
9. Equips d'immunització: UPS, Bateries i altres.
10. Auditories energètiques. Auditories de Power Quality.
11. El Temps d'immunització de processos.
12 Torn obert. Casos Pràctics.

Professorat

Josep M Montagut. Responsable GT Power Quality de l'Associació d'Enginyers Industrials de Catalunya.
Josep Lluis Orts. Assessor Energètic
Jorge Sánchez. Endesa Distribución Eléctrica SL. Divisió Catalunya Centre

Cursos relacionats

Curs d'instal·lació de convertidors de freqüència

Posa't al dia en projectes ICT