Descripció

L'objectiu del curs és donar a conèixer diversos elements que configuren el sistema de prevenció i seguretat en matèria d'incendis a Catalunya. Primerament, es defineix el fenomen de l'incendi a l'interior als edificis i la capacitat de provocar danys i comprendre l'efectivitat de les mesures de prevenció d'incendis indicades a la normativa tècnica, que s'explica seguidament amb l'exposició de casos i exemples pràctics d'aplicació. S'exposaran els detalls d'aplicació de la Llei 3/2010, la seva normativa de desplegament i les Instruccions Tècniques Complementàries (ITC's) de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis, que defineixen el sistema de prevenció i seguretat en matèria d'incendis a Catalunya, a nivell de competències de l'Administració, dels règims d'intervenció administrativa de control preventiu, del règim d'inspecció i sanció i de les entitats col·laboradores de l'Administració. Finalment, es dedicarà una sessió a explicar les novetats en la regulació tècnica i normativa respecte dels diferents àmbits materials del sistema de prevenció d'incendis, ja siguin de l'àmbit de la intervenció administrativa per la posada en funcionament d'activitats, de l'actuació professional prevista a tal efecte, o bé de l'àmbit dels equips i sistemes de protecció contra incendis com per exemple s'escau amb la recent publicació del Reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis.

Programa

1. L'incendi: inici, desenvolupament i afectació als edificis.

2. CTE DB-SI; Exemple d'aplicació en usos no industrials.

3. RSCIEI. Exemple d'aplicació en usos industrials o d'emmagatzematge.

4. Llei 3/2010 de la Generalitat de Catalunya; Instruccions Tècniques Complementàries i Guies Tècniques reconegudes.

5. Normes i recomanacions respecte diferents àmbits del sistema de prevenció d'incendis: intervenció administrativa, equips i sistemes de protecció contra incendis, actuació professional.

Professorat

Experts de l'àmbit de la prevenció i seguretat en cas d'incendi als edificis, principalment dels serveis de prevenció d'incendis de les administracions públiques de Catalunya.

Cursos relacionats

Curs d'introducció Passivhaus

Compatibilitat electromagnètica. Gestió de la Directiva 2014/30/UE

Gestió de microtalls, harmònics, reactiva i altres pertorbacions