Gestió i control econòmic d'una empresa de Serveis d'Enginyeria

Descripció

Es pretén en aquest curs establir i sistematitzar com gestionar econòmicament una empresa de serveis d'enginyeria.
Una empresa d'enginyeria te unes característiques especials si es compara amb altres empreses de serveis. El "producte" que es ven és un servei on hi ha una part de coneixement, una part de gestió de la inversió aliena i una altra part de responsabilitat legal.
La naturalesa tècnica dels projectes ha sofert grans canvis durant els darrers anys, ja sigui per la constant evolució dels recursos tècnics i normatius, com també perquè s'ha ampliat considerablement la varietat i complexitat dels camps de treball amb els quals s'enfronten actualment les empreses d'enginyeria.
El curs introdueix al director de l'empresa en la majoria dels temes importants que es trobarà en el seu exercici professional, però molt enfocat a la part econòmica i financera.
Dirigit a professionals de l'enginyeria que han de dirigir o controlar econòmicament una empresa de serveis d'enginyeria, o que vulguin tenir coneixements suficients per entendre-ho.

Programa

1. Introducció:
Definició de projecte. Cicle de vida. Composició d'un projecte. Organitzacions que intervenen. Agents que intervenen. Tipus de projectes.

2. Balanç i Compte d'explotació:
Composició del balanç i compte d'explotació. Conceptes: Actiu, passiu, recursos propis, marge de maniobra, despesa i cost, preu i ingrés. Amortitzacions, inversió, immobilitzat, benefici, EBITDA, Cash Flow, patrimoni. Finançament, deute a curt i deute a llarg. Ratis de control econòmic i financer.

3. Formes d'empresa i propietat:
Societat Anònima, Societat Limitada, Societat Professional, Autònom, Cooperativa. Avantatges i inconvenients.

4. Òrgans de govern:
Administrador únic, consell d'administració, conseller delegat. Avantatges i inconvenients

5. Documentació necessària
Assegurances, registres, documentació legal.

6. Organització i organigrama:
Organigrama jeràrquic, organigrama funcional, organització matricial.

7. Control econòmic
Costos directes, costos indirectes, càlcul d'honoraris, marges, control econòmic d'un projecte, càlcul de valor d'un projecte en curs.

8. Comunicació i motivació.
Comunicació verbal. Tècniques de direcció. Estils de direcció. Motivació.

9. Resum i conclusions.

Professorat

Xavier de Rocafiguera. Enginyer industrial. Consultor.

Cursos relacionats

Introducció al "Blockchain"

Curs d'introducció Passivhaus