Descripció

L'objectiu del curs és explicar la nova Directiva sobre la salut i seguretat relatives a l'exposició dels treballadors als camps electromagnètics, d'obligat compliment per a totes les empreses localitzades a la Unió Europea. Conèixer els conceptes bàsics dels camps electromagnètics i els seus efectes a la salut. Conèixer la metodologia d'aplicació de la directiva a les empreses: Nivells límit d'exposició i Nivells d'Aplicació. Mesures i instrumentació. Casos pràctics. La Directiva resumida.

Dirigit a directors generals, Gerents, Directors tècnics, Responsables i tècnics de recursos humans a les empreses, responsables d'entitats sindicals i d'entitats empresarials.

Programa

1. Conceptes bàsics de camps electromagnètics
2. Camps electromagnètics i salut
3. La nova Directiva 2013/35/UE
4. Valors Límit d'Exposició i Nivells d'aplicació
5. Aplicació de la Directiva a les empreses
6. Normes
7. Requisits d'avaluació
8. Instrumentació i mesures
9. Casos pràctics
10. Annex: resum de la Directiva

Professorat

Francesc Daura. Enginyer Industrial. Consultor en compatibilitat electromagnètica. CEMDAL.

Cursos relacionats

Curs Revit MEP

Mobilitat elèctrica i xarxes d'energia elèctrica