Instal·lacions d'energia solar fotovoltaica d'autoconsum

  • Àrea: Energia
  • Modalitat: Presencial
  • Data inici: 11/02/2019
  • Localització: Barcelona

Descripció

El curs pretén donar una visió general dels requisits de les instal·lacions d'energia solar fotovoltaica, arrel de la publicació del Reial Decret que regula les condicions administratives, tècniques i econòmiques per al subministrament i la producció d'electricitat amb autoconsum. El Reial Decret pretén "establir un marc normatiu on es garanteix la sostenibilitat econòmica del sistema i el repartiment adequat de les càrregues del sistema".
Durant el curs es farà una visita a una instal¿lació en funcionament per tal de veure l'aplicació pràctica dels conceptes teòrics.

Al finalitzar el curs els participants hauran adquirits els coneixements necessaris per dur a la pràctica una instal·lació d'energia solar fotovoltaica d'autoconsum d'acord amb el que estableix la normativa vigent.
Dirigit a enginyers i tècnics en general que vulguin realitzar projectes d'energia solar fotovoltaica d'autoconsum. Especialment indicat per enginyers de recent incorporació al món de les energies renovables.

Programa

1. Marc normatiu i conceptes bàsics. 1. 1 Marc Normatiu Espanyol. Exposició del marc normatiu Espanyol recentment aprovat.

2. Conceptes bàsics. En aquest bloc s'expliquen les característiques bàsiques de les cèl¿lules fotovoltaiques així com dels panells fotovoltaics. Explicació dels paràmetres bàsics que expliquen el funcionament d'un panell fotovoltaic

3. Esquemes bàsics de les instal¿lacions fotovoltaiques d'autoconsum. En aquest bloc es presenten els esquemes bàsics de configuració de tots els tipus d'instal¿lacions fotovoltaiques d'autoconsum i la comparativa amb les altres modalitats existents. Esquema bàsic de les instal¿lacions fotovoltaiques d'autoconsum sense acumulació elèctrica.
Esquema bàsic de les instal¿lacions fotovoltaiques d'autoconsum amb acumulació elèctrica. Comparativa amb esquema bàsic de les instal¿lacions fotovoltaiques de bombeig solar. Comparativa amb esquema bàsic de les instal·lacions fotovoltaiques autònomes.

4. Càlcul i disseny d'instal·lacions solars fotovoltaiques d'autoconsum. En aquest bloc s'expliquen tots els conceptes necessaris per realitzar el dimensionament, així com els paràmetres de la normativa vigent que afecta al càlcul.

5. Dimensionament d'instal·lacions fotovoltaiques d'autoconsum. Càlcul de potència òptima. Càlcul del camp solar. Càlcul cablejat i equips

6. Visita a instal·lacions. Visites en grup a veure instal·lacions d'energia solar fotovoltaica d'autoconsum.

Professorat

Joan Ramírez Guasch. Formador i consultor energètic. Col·laborador de Dekra.

Cursos relacionats

Posa't al dia en projectes ICT

Curs Revit MEP

Introducció al mon del "Blockchain"