Descripció

Sessió de presentació del curs el dijous 16 de maig a les 18h

La Comissió Europea ha adoptat un ambiciós paquet de noves mesures sobre l'economia circular per ajudar a les empreses i consumidors en la transició a una economia més sòlida i circular, on s'utilitzin recursos d'una manera més sostenible.

En aquest context, en el qual les empreses i administració s'estan adaptant i consolidant en aquest nou escenari, la Comissió de Medi Ambient dels Enginyers Industrials de Catalunya ha volgut promoure un curs de llarga durada per especialitzar enginyers en l'acceleració del canvi en el sector, per passar d'una economia lineal a circular, seguint les directrius marcades per la Unió Europea, i compta amb un Consell Assessor format per les empreses i entitats més representatives del sector.
En el curs, s'estudiaran les diferents tipologies de residus existents, tant domèstics com industrials, agrícoles, miners, entre d'altres, i es veurà tot el ventall de tecnologies que poden aplicar-se per la valorització material i, si és el cas, també valorització energètica dels residus.
El temari també inclou les vies de conservació d'aquests residus, bàsicament en materials de construcció, on s'analitzarà la sostenibilitat dels materials modificats. Els materials reciclats, en el marc de l'edificació sostenible, han de ser analitzats sobretot des del punt de vista de l'energia incrustada (embedded energy) i les seves prestacions en servei. En tot aquest procés és fonamental la innovació i el disseny. D'aquesta manera es tanca el cicle de vida dels residus.

Dirigit a professionals amb formació tècnica i certa experiències en els àmbits de l'economia circular que vulguin aprofundir en la part pràctica i teòrica sobre la valorització dels residus, sempre des d'una òptica de l'economia circular.

Programa ampliat

Programa

1. L'economia circular i els residus. Classificació, caracterització de residus i formes de reciclatge. "Waste-to-material". Fangs d'EDAR. Logística
1.1. Introducció a l'economia circular i els residus. Tecnologies per al reciclatge
1.2. Tractament i valorització de residus industrials i comercials
1.3. La valorització material de residus industrials i comercials. Materials modificats
1.4. La valorització dels residus municipals i la biomassa
1.5. Economia Circular i mineria
1.6. Gestió dels fangs d'EDAR
1.7. La digestió anaeròbia
1.8. La logística en la gestió dels residus
1.9. La problemàtica dels RAEE
1.10. La problemàtica dels residus radioactius

2. Sostenibilitat energètica dels materials i l'habitatge. El disseny i la innovació
2.1 Sostenibilitat energètica dels materials modificats
2.2 Propietats tèrmiques dels materials reciclats
2.3 Disseny i nous materials
2.4 Innovació en el camp dels residus
2.5 Disseny i innovació

3. La valorització energètica dels residus. El "Waste-to-energy". Rendiments de les conversions energètiques. Mesures correctores de la contaminació. Biocombustibles. EERR
3.1. El poder calorífic dels residus. Processos de combustió
3.2. Altres processos de conversió energètica
3.3. Avaluació de les tècniques del "Waste to Energy"
3.4. Balanços. Emissions. Correccions. Rendiments
3.5. Biocombustibles. Energia primària i final. EERR

4. El marc jurídic dels residus

5. Sostenibilitat i Medi Ambient
5.1. El canvi climàtic
5.2. Estudis d'Impacte Ambiental
5.3. Anàlisi del cicle de vida
5.4. Els mercats de CO2
5.5. La contaminació atmosfèrica i la seva influència en el canvi climàtic
5.6. La sostenibilitat energètica a mig termini
5.7. Viabilitat econòmica dels projectes d'economia circular
5.8. Comunicació i sensibilització ambiental
6. Experiències de tractaments de residus en les plantes de les següents activitats industrials: valorització energètica de residus urbans i industrials, tractament físic/químic de residus, laboratoris d'anàlisi de residus, mineria, paper i metal·lúrgia.
7. Taula rodona sobre el futur en la gestió de residus i conclusions

Professorat

Coordinador:
Xavier Elias, assessor tècnic a la presidència del Grup SUEZ i coautor del llibre "Economía Circular: conversión de residuos en recursos".

Veure Equip Docent al Programa ampliat

Cursos relacionats

Introducció al mon del "Blockchain"

Posa't al dia en projectes ICT

Introducció al 5G