Descripció

El curs pretén donar una visió general dels requisits de les instal·lacions d'energia solar fotovoltaica, arrel de la publicació del Reial Decret que regula les condicions administratives, tècniques i econòmiques per al subministrament i la producció d'electricitat amb autoconsum. El Reial Decret pretén "establir un marc normatiu on es garanteix la sostenibilitat econòmica del sistema i el repartiment adequat de les càrregues del sistema".

Durant el curs es farà una visita a una instal·lació en funcionament per tal de veure l'aplicació pràctica dels conceptes teòrics.

Al finalitzar el curs els participants hauran adquirit els coneixements necessaris per dur a la pràctica una instal·lació d'energia solar fotovoltaica d'autoconsum d'acord amb el que estableix la normativa vigent.

Dirigit a enginyers i tècnics en general que vulguin realitzar projectes d'energia solar fotovoltaica d'autoconsum. 

Programa

TEMARI DEL CURS

1. Marc normatiu i conceptes bàsics

Marc legal de l'autoconsum. RDL 15/2018, RD 900/2015, RD 1699/2011 i RD 842/2002 (REBT).
Implicacions tècniques del RD Autoconsum:
- Tipus d'instal·lacions. Sol·licitud del punt de connexió. Tràmits amb la distribuïdora.
- Autoconsum compartit. Opcions.
- Legalització i inscricpció de les instal·lacions. Registre admnistratiu d'autoconsum. Canal empresa.
- Projecte tècnic i memòria tècnica de disseny. Certificat d'instal·lació. Inspeccions inicials.
- Injecció zero. UNE 217001.
- Normes tècniques particulars de les distribuïdores.

2. Fonaments tècnics de disseny i funcionament

- Anàlisi del perfil de consum. Monitoritzacions de consums. Perfils de consum constants o estacionals.
Diferents tipus de perfils de consum diaris. Les tarifes elèctriques i la discriminació horària. Tarifes 3.0.
Exemples a partir de factures de clients.
- Radiació solar. Horària i mensual. Bases de dades. Càlcul de la producció solar (diferents mètodes de càlcul, eines i recursos). Disponibilitat d'espai de la coberta. Ombres llunyanes i properes. Càlcul d'ombres. Solucions en configuració per ombres.
- Característiques tècniques, de disseny i de funcionament de tots els equips que formen part d'una instal·lació solar (mòduls, onduladors, aparamenta elèctrica, quadres de proteccions DC i AC, etc.).
Sistemes de muntatge i fixació. Manteniment i operació de les instal·lacions. Configuració de strings.
Condicions de disseny.

3. Esquemes de les instal·lacions fotovoltaiques d'autoconsum

En aquest bloc es presenten els esquemes bàsics de configuració de tots els tipus d'instal·lacions
fotovoltaiques d'autoconsum i la comparativa amb les altres modalitats existents (assistides, aïllades i interconnectades).
Esquema bàsic de les instal·lacions fotovoltaiques d'autoconsum (amb i sense gestió d'excedents).
Esquema bàsic de les instal·lacions fotovoltaiques d'autoconsum amb acumulació elèctrica. Bateries
Comparativa amb esquema bàsic de les instal·lacions fotovoltaiques autònomes amb els diferents
tipus de bateries que hi ha actualment.
Diferents formes de representar esquemes unifilars i de configuració. Lay outs.

4. Càlcul i disseny d'instal·lacions solars fotovoltaiques d'autoconsum. Valorització energètica. Softwares de càlcul

Dimensionament detallat d'una instal·lació d'autoconsum
- Càlcul de la potència òptima segons factures o perfils de consum (horaris, mensuals).
- Implantació dels mòduls sobre coberta.
- Onduladors. Centralitzats o descentralitzats. Configuració de strings.
- Cobertura solar vs rati d'autoconsum.
- Valorització de l'energia generada.
- Càlculs elèctrics. Proteccions. Cablejats i caigudes de tensió.

5. Resolució d'exercicis. Exemples de càlcul

Resolució d'exemples de càlcul i disseny utilitzant diferents recursos i eines informàtiques, fulles excel i
softwares de configuració (SUNNY DESIGN, Ampere energy, PIKO PLAN). Definir els perfils de consum a
partir de factures elèctriques o monitoritzacions. Importar consums horaris reals. Implantació en planta dels
mòduls (lay out). Dibuix d'esquemes unifilars. Càlculs elèctrics. Informes i propostes tècniques i comercials.

Professorat

Joan Ramírez Guasch - Formador freelance de Teslingl

Cursos relacionats

Instal·lacions d'energia solar fotovoltaica d'autoconsum

Mercat elèctric i autoconsum. Què hem de saber