Habilitats Relacionals i de Comunicació per a perfils tècnics

Curs: Gestió pràctica dels residus industrials

Introducción a la gestión del mantenimiento

Reglamento de instalaciones térmicas en edificios. RITE

Rociadores automáticos