Descripció

Aquest curs va dirigit a tècnics en l'aprofundiment d'estratègies d'eficiència energètica en il·luminació i en el coneixement de les modificacions del Document bàsic DB-HE3 d'Eficiència energètica en les instal·lacions d'il·luminació.

Els tècnics que es formin en el curs estaran en condicions de dissenyar instal·lacions d'enllumenat eficients.

El curs també aprofundeix mitjançant exercicis pràctics en la descoberta per part del propi alumne de la viabilitat econòmica i tècnica d'implementació de les diferents mesures d'eficiència energètica en edificis existents.

Organitzat per la Intercol·legial Tècnica del Vallès


Programa

1. Fotometria i conceptes bàsics d'il·luminació
Llum i Visió. Fotometria. Flux lumínic. Rendiment lluminós. Intensitat lluminosa. Il·luminància. Luminància. Gràfics i diagrames en il·luminació. Temperatura de color. Índex de rendiment de color . Enlluernament

2. La llum artificial
Làmpades. Lluminàries. Equips auxiliars. Sistemes de regulació i control. Sistemes d'il·luminació. Mètodes d'il·luminació interior. Nivells d'il·luminació. Depreciació de l'eficiència lluminosa i manteniment.

3. Mètodes de càlcul
Mètode dels lúmens. Mètode del punt per punt. Exercici pràctic

4. Codi Tècnic d'Edificació. HE3 - Eficiència energètica de les instal·lacions d'il·luminació
Àmbit d'aplicació. Valor de Eficiència Energètica de la Instal·lació. Potència instal·lada en l'edifici. Sistemes de control i regulació. Verificació i justificació del compliment de la exigència. Mètode de càlcul. Pla de manteniment

5. Codi Tècnic d'Edificació. SU4 - Seguretat front el risc causat per il·luminació inadient
Enllumenat en zones de circulació. Enllumenat d'emergència

6. Altres normatives relacionades amb l'enllumenat
UNE 12464.1: Norma Europea sobre la il·luminació per interiors
UNE 12193: Il·luminació d'instal·lacions esportives
RAEE: Real Decreto sobre aparells elèctrics i electrònics i la gestió de residus
RoHS Directiva 2002/95CE: Restriccions en la utilització de determinades substancies perilloses en aparells elèctrics i electrònics
RD 838/2002: Requisits d'Eficiència Energètica de balasts de làmpades fluorescents

7. Disseny d'instal·lacions eficients amb el Software Dialux
Compliment dels paràmetres exigits pel HE3:
VEEI Valor d'eficiència energètica de la instal·lació
EM Il·luminància mitja horitzontal mantinguda
UGR. Índex d'enlluernament unificat

8. Viabilitat tècnica i econòmica d'implementació de mesures d'eficiència energètica en il·luminació en edificis existents
Optimització d'horaris. Aprofitament de la llum natural. Implementació de sistemes de regulació i control. Substitució de làmpades. Substitució d'equips auxiliars per altres més eficients. Substitució de làmpades i lluminàries. Sectorització. Canvi de mètode d'il·luminació
Exercici pràctic amb el Software per avaluar les diferents mesures d'estalvi

9. Taula rodona


Professorat


Carlos Sierra  Dr. Enginyer Industrial. Responsable del Laboratori de Luminotècnia de la UPC