Descripció

L'èxit i la supervivència de l'empresa exigeix la seva adaptació permanent a l'entorn en que desenvolupa la seva activitat.
Les decisions de tipus econòmic i financer juguen un paper fonamental per al bon esdevenir de l'activitat empresarial ja que condicionen en gran mesura el seu desenvolupament actual i futur.
Així, tot directiu té la responsabilitat de conèixer l'impacte econòmic financer que suposa per a l'empresa cada una de les seves decisions. Per a això és necessari tenir els coneixements suficients dels conceptes econòmics financers i poder comprendre el contingut de la informació que d'aquesta matèria disposa l'empresa amb la finalitat d'aconseguir els objectius estratègics definits per la companyia.

L' objectiu d'aquest curs és, partint del supòsit d'uns coneixements previs nuls o escassos d'aquesta matèria, finalitzar amb uns conceptes clars que permetin al participant poder avaluar la repercussió econòmic-financera de les seves decisions, identificar les relacions entre les decisions financeres i la marxa de l'empresa en el seu conjunt, així como comprendre el vocabulari que a aquest respecte s'utilitza per a l'anàlisi de la informació econòmic-financera i en la relació amb fonts de finançament.

NOTA: Aquest curs es pot seguir presencialment o online en directe. Cal indicar a la inscripció quina modalitat es seguirà.

Programa

1. El concepte de Resultat. Guanyem o perdem diners?

El compte de pèrdues i guanys.
El consum, la compra i la despesa.
L'amortització.
Els diferents tipus de resultats.
L'E.B.I.T.D.A.
El Cash Flow Econòmic.
Tipus de costos.

2. El concepte de Solvència. Podem complir amb els nostres compromisos?

El patrimoni de l'empresa.
El patrimoni net.
Les masses patrimonials.
Les inversions a llarg termini.
Les inversions a curt termini.
Les fonts de finançament.
Finançament a llarg termini.
Finançament a curt termini.
L'apalancament.

3. El concepte de liquiditat. Tenim els diners en efectiu quan els necessitem?

El cobrament i el pagament.
El fons de maniobra.
Les necessitats operatives de Fons.
El pressupost de tresoreria.
El Cash Flow Financer.

4. El concepte de Rendibilitat.

El Rendiment Econòmic ( ROI)
La Rendibilitat Econòmica (ROE)
El cost financer.
L'efecte apalancament.

Professorat


Carlos Gonzalvo Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials, ESADE. Diplomat en Direcció i Gestió Tributària, EAE. Director d'INSIGNES