Descripció

Aquesta Norma publicada al setembre de 2021 recull tots els aspectes necessaris per a una gestió correcta dels gasos d'ús medicinal per als centres sanitaris i és una eina útil per a tots els col·lectius que hi estan en contacte.
Es descriuen les formes de subministrament dels gasos medicinals, el control i la supervisió. Com fer els controls de qualitat necessaris, defineix la gestió de manteniment de les instal·lacions i el seu abast, el correcte emmagatzematge dels gasos medicinals, la gestió del consum, identificació i traçabilitat, contractació, avaluació de proveïdors, prescripció i dosificació, com notificar les reaccions adverses, alertes farmacèutiques i retirada per defectes de qualitat, tant per als gasos medicinals considerats medicament com aquells considerats productes sanitaris. Defineix com ha de ser la formació al personal implicat i el registre, etc.
Per articular aquestes tasques, la Norma proposa la constitució d'un Comitè per a la Gestió de gasos (CGG), definint-ne la composició i les responsabilitats. En aquest comitè forma part una persona de la Direcció del Centre, personal del Servei de Farmàcia, que alhora formi part de la Comissió de Farmàcia i Terapèutica, una persona de l'àrea mèdica, una persona de serveis generals o subministraments i una persona del servei de prevenció de riscos laborals.

Els objectius del curs son, a través de l'índex de la Norma UNE 179010, fer un recorregut 360 dels gasos medicinals als Centres Sanitaris.
Per completar-ho, es parlarà també de la producció dels gasos medicinals (medicament i producte sanitari), de la part clínica de les teràpies de gasos medicinals (Òxid Nítric per a UCI Pediàtrica i UCI Adults i barreges Òxid Nitrós i Oxigen, ambdós medicaments) i també dels preus de mercat existents, tipus de contractacions amb exemples (dades públiques).

Aquesta formació va dirigida a tots els col·lectius que tinguin relació amb els Gasos Medicinals, inclosa la seva gestió i contractació. És a dir, Enginyeria, Farmàcia, Serveis Mèdics, Infermeria, Serveis Generals, Prevenció de Riscos Laborals.

Programa

1. Objecte i camp d'aplicació

2. Normes per a consulta

3. Termes i definicions

4. Comitè per a la gestió de gasos (CGG)

4.1 Composició del CGG
4.2 Responsabilitats

5. Comprovació de les instal·lacions i els magatzems
5.1 Instal·lacions de gasos d'ús medicinal i sistemes auxiliars
5.2 Emmagatzematge de gasos d'ús medicinal
5.3 Informe de revisió i pla dacció

6. Control d'estoc
6.1 Control d'estocs en gasos liquats en recipients criogènics fixos
6.2 Control d'estocs de gasos d'ús medicinal a recipients mòbils

7. Identificació i traçabilitat dels gasos
7.1 Identificació dels gasos
7.2 Traçabilitat

8. Procés de selecció de gasos, gestió de riscos

9. Contractació/adquisició

9.1 Entorn competitiu, preus de Mercat
9.2 Particularitats en la contractació/adquisició als centres públics
9.3 Requisits per a l'avaluació dels proveïdors
9.4 Altres requisits a comprovar
9.5 Requisits a valorar a les ofertes
9.6 Detecció de necessitats de compra
9.7 Procés de petició de compra

10. Recepció
10.1 Generalitats
10.2 Recepció dels gasos d'ús medicinal subministrats a través de cisternes mòbils
10.3 Recepció dels gasos d'ús medicinal en envasos mòbils

11. Manipulació
11.1 Gestió de riscos
11.2 Manipulació de gasos d'ús medicinal en recipients criogènics fixos
11.3 Manipulació de gasos d'ús medicinal en recipients mòbils

12. Prescripció i Teràpies Respiratòries

13. Dispensació

13.1 Material de dosificació
13.2 Dispensació des de recipients criogènics fixos
13.3 Dispensació des de recipients mòbils

14. Control i supervisió de gasos
14.1 Principis bàsics
14.2 Fonts de subministrament
14.3 Canalitzacions de gasos
14.4 Qualitat dels gasos medicinals subministrats pel fabricant
14.5 Fabricació in situ
14.6 Control de qualitat a les preses finals de gasos
14.7 Control mediambiental

15. Manteniment de les instal·lacions
15.1 Mantenibilitat de les instal·lacions de Gasos Medicinals
15.2 Manteniment tècnic legal
15.3 Abast dels manteniments

16. Notificació de reaccions adverses, alertes farmacèutiques i retirades per defectes de qualitat
16.1 Definicions
16.2 Sistema específic d'alertes per a gasos medicinals autoritzats com a medicament o amb consideració de producte sanitari

17. Formació

Professorat


Mariona Viayna  Màster en Indústria Farmacèutica. Directora tècnica farmacèutica i responsable de garantia de Qualitat i Registres a LINDE GAS ESPAÑA

Cristina Salvadó Responsable Unitat de Negoci Teràpies Hospitalàries Sur Europa a Carburos Metálicos