Descripció

Pràcticament en totes les instal·lacions industrials, i també a la gran majoria d'instal·lacions dels edificis de qualsevol ús, trobarem bombes centrifugues, la seva missió de transportar fluids d'un lloc a un altre, regulant a mes la seva pressió, cabal i velocitat, és fonamental en qualsevol tipus d'instal·lació, moltes vegades aquest procés és crític per al funcionament de l'activitat productiva o del servei corresponent, i a més una adequada selecció i manteniment és clau per a l'estalvi d'energia ja que el seu consum representa una mitjana del 20% del total d'energia elèctrica consumida, per això es tant important conèixer com realitzar la seva selecció i el seu manteniment.

L'objectiu és facilitar els coneixements tècnics, tant teòrics com pràctics usats en el dia a dia dels projectes i del manteniment de les instal·lacions, tot això amb l'aportació de l'experiència i de les bones practiques per a la selecció, instal·lació i manteniment de Bombes Centrífugues.

El curs va dirigit a tècnics i enginyers, professionals amb experiència que vulguin aprofundir coneixements o reconduir l'activitat professional, ja sigui projectistes que hagin de realitzar el càlcul, disseny i selecció de bombes, o tècnics i caps de manteniment que disposin d'aquestes màquines en els actius sota la seva responsabilitat.

Programa

1. Generalitats sobre bombes centrífugues: transformació de l'energia en una bomba centrifuga , tipus de bombes, elements de la bomba centrifuga
2. Sistemes de estanquitat.
3. Instal·lació i muntatge: càlcul d'instal·lació i selecció de bombes, corba característica, corba de càrrega, elements de selecció.
4. Patologies de les bombes i formes de prevenir-les: cavitació, derivacions i curtcircuits motors elèctrics, fuites i fallades a empaquetatge i segells , juntes, corrosió, desgast impulsors, cop d'ariet, desalineació Motor-Bomba
5. Instal·lació elèctrica d'alimentació.
6. Alineació de màquines.
7. Manteniment correctiu : principals averies, origen i la seva solució.
8. Pla de Manteniment preventiu.
9. Contractació del manteniment de bombes.

Professorat


Cristóbal Trabalón  Enginyer Industrial i Llicenciat en Dret, expert en Manteniment legal