Descripció

El seminari pretén donar una informació actualitzada de la normativa vigent en matèria de contractació pública, comunitària, espanyola i catalana, amb atenció al projecte de Llei de contractes del sector públic que ha de transposar les directives comunitàries 24/2014 de contractació pública i 23/2014, de concessions.

S'abordaran les matèries amb una orientació pràctica, analitzant les qüestions directament vinculades amb la participació dels associats en les licitacions públiques: requisits d'habilitació professional; acreditació de solvència tècnica; criteris de selecció d'oferts i procediments d'adjudicació; modificació dels contractes; recursos legals, etc

S'habilitarà als inscrits un correu electrònic per tal que amb anticipació a la celebració del Seminari puguin plantejar les qüestions o problemes que demanen es considerin o tractin en el seminari.

Programa

1. Normes jurídiques que regulen la contractació pública i perspectives immediates. L'avantprojecte de LCSP.

2. Els contractes de serveis de consultoria

3. Procediments de contractació

4. Solvència tècnica

5. Preparació de proposicions i ofertes

6. Adjudicació dels contractes

7. Execució dels contractes. Modificacions. Cessions. Subcontractació

8. Recursos legals.

Professorat

Francisco Blanco López. Llic. en Dret. Director de Coordinació de Contractació Administrativa de l'Ajuntament de Barcelona