Curs pràctic avançat de finances per a enginyers i tècnics

Descripció

L'objectiu del curs és adquirir les competències i habilitats pràctiques per tal de desenvolupar-se amb naturalitat i seguretat en l'entorn empresarial en matèria econòmic-financera.

La metodologia que s'emprarà serà eminentment pràctica i participativa basada exclusivament en el desenvolupament i resolució d'exercicis i casos.

Dirigit a professionals/tècnics amb uns coneixements generals previs de la terminologia econòmic-financera aplicada al món de l'empresa adquirit en el curs "Finances per a Enginyers i tècnics" o per qualsevol altra font.

Programa

Cas 1. Planificació econòmic-financera d'una empresa
Mitjançant un cas pràctic:
a) Es construirà pas a pas el compte de pèrdues i guanys d'un projecte empresarial.
b) Es determinarà l'estructura de finançament òptim per a la supervivència financera de l'empresa.
c) Es quantificarà l'impacte que pugui representar a la companyia tant a nivell econòmic com financer diferents escenaris que puguin presentar-se en l'entorn com a augment o disminució de vendes, cancel·lació de fonts de finançament, etc.
d) Es determinaran els punts forts i punts febles del projecte o empresa des del punt de vista econòmic financer.
e) S'ensenyarà quins elements cal posar en valor des d'una perspectiva de negociació bancària.
f) S'avaluarà la rendibilitat per a l'accionista.

Cas 2. La liquiditat en una empresa
En aquest cas construirem des de zero un pressupost de tresoreria on aprendrem a quantificar la capacitat de l'empresa per atendre els seus compromisos de pagament amb puntualitat. Per a això desenvoluparem un model que ens permetrà planificar, controlar i avaluar amb antelació com afectaran a la futura tresoreria de l'empresa les següents variables:

a) Evolució dels ingressos per facturació.
b) Canvis en els terminis de cobrament.
c) Evolució de les despeses i compres.
d) Canvis en els terminis de pagament.
e) Venciments de préstecs bancaris.
f) Incorporació de noves fonts de finançament.
g) Inversions a realitzar.
h) Impacte del pagament de l'IVA, IRPF i Impost de Societats.

Cas 3. L'eficiència en l'empresa. Els costos
Amb un cas pràctic es desglossaran els costos d'una companyia entre diferents departaments i seccions per determinar el rendiment dels serveis i productes que ofereix l'empresa perquè serveixin com a base per poder prendre decisions respecte a:

a) Conveniència o no de determinats productes o serveis.
b) Reassignació de recursos.
c) Subcontractar o produir directament.
d) Determinació del nivell mínim de vendes perquè un producte sigui rendible.
e) Preus mínims perquè un servei / producte es pugui comercialitzar.

Cas 4. Analitzar i vendre projectes d¿inversió
El desenvolupament del cas ens permetrà determinar els elements a tenir en compte a l'hora d'avaluar la conveniència, o no, de realitzar una inversió en la nostra companyia i d'igual manera identificarem els punts crítics i mètodes utilitzats pels financers per valorar les propostes de qualsevol projecte d'inversió. En concret quantificarem i explicarem el significat de:

a) Els cash flows incrementals d'un projecte.
b) La tornada de la inversió (pay back).
c) Valor Actual Net del projecte (VAN).
d) Taxa interna de rendibilitat de la inversió (TIR).

Professorat

José Carlos Gonzalvo. Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials, ESADE. Diplomat en Direcció i Gestió Tributària, EAE. Director d'INSIGNES

Cursos relacionats

Curs complet en Microsoft Power BI

Introducció al mon del "Blockchain"