Descripció

Una de les majors dificultats que disposen els Enginyers és la d'exposar o comentar les seves inquietuds a altres persones. S'aguditza més quan aquestes s'han de realitzar en públic o davant d'altres persones on intervenen els nervis de la situació sense que puguem dominar-la tant a nivell d'expressió com de feedback
Durant l'acció formativa es donarà respostes a les següents preguntes:

Saps comunicar-te? Et poses nerviós/a? Tens afegitons que repeteixes? No domines el Feedback?. T'agradaria millorar?

La formació és de caràcter pràctica des de l'inici i es pretén per mitjà de la mateixa que els participants millorin les competències a l'àrea de la Comunicació i de l'Observació com són:

- La correcció dels possibles "afegitons" o "deixos", "vals", "ok", "d'acord" i molts uns altres, millorar els moviments corporals (mans, tors, peus i cos en general)
- I com a últim millorar la lectura del "Feedback" i del domini del llenguatge corporal de les persones de l'audiència o que escolten el missatge transmès.

La formació és eminentment pràctica, dinàmica, participativa i d'aplicació immediata al lloc de treball. La pròpia acció formativa inclourà una part important de coaching perquè els assistents millorin en les seves habilitats i competències comunicatives a fi de poder abordar d'una manera reeixida la presentació d'idees, projectes i activitats a l'auditori.

Programa

1. Introducció
a. El per què de les tècniques de comunicació
b. Què es pretén amb elles: venda d'idees, projectes, comunicar canvis i/o millores...
c. Sabem transmetre un missatge o una idea a les altres persones?

2. La Comunicació
a. Ens comuniquem bé?
b. Comuniquem o informem? Diferències entre ells
c. Comunicació verbal i no verbal
d. Utilització dels gestos i de la mirada com a element comunicador
i. Visualitzar i efectuar escolta activa a l'audiència
f. Domini del Feedback (tècniques d'observació)
g. El to de veu, arma important en la comunicació
h. Domini de l'entorn (observació dels gestos i el llenguatge no verbal)
i. L'impacte de la velocitat del parla i l'art de la pausa
j. Afectació del nostre missatge als altres
k. Els deixis, repeticions i altres errors en la comunicació
l. Escolta activa, empatia i assertivitat

3. La Comunicació en diferents mitjans
a. La comunicació en diferents mitjans: cara a cara, en grup, amb públic, en conferències, ràdio, televisió. Com dur-la a terme
b. Els suports que disposem
c. Elements que ajuden en les comunicació: exemples, anècdotes...
d. Gestió del temps en la comunicació
i. La intel·ligència emocional
f. Parlar en públic: El llenguatge verbal i no verbal
g. Domini del lloc i/o ubicació on es realitzarà la presentació.
h. Tècniques per interactuar amb l'audiència

4. Pla d'Acció Personal (efectuat en classe)
a. Efectuar presentacions a la classe
b. Punts de millora detectats. Posar-los en pràctica.
c. Figura del Coaching.
d. Desenvolupament de diverses presentacions i simulacions a realitzar davant dels altres companys de classe.

Professorat

Salvi Hernández. Assessor - consultor. Soci director de Sigma Consulting- Arekia.