Descripció

L'objectiu del curs és adquirir els coneixements relatius als diferents punts de la nova norma , els canvis respecte a l'anterior versió 2008, de cara tant a una nova implantació de sistema de gestió de la Qualitat, com per fer l'adaptació de sistema segons l'antiga, tot incorporant casos pràctics.

Programa

1. Introducció
Nova Estructuració HLS. Compatibilitat i integrabilitat amb altres sistemes de gestió. Nou Enfocament basat en el risc (juntament amb enfocament basat en processos)
2. Context de l'Organització (Punt 4 - Norma)
3. Lideratge (Punt 5 - Norma)
Vinculació entre la Direcció Estratègica i la Política de Qualitat
4. Planificació (Punt 6 - Norma)
Objectius de la qualitat i la seva Planificació. Planificació dels canvis.
5. Suport (Punt 7 - Norma)
Els diferents tipus de recursos: persones, infraestructura. Ambient per a les operacions dels processos. Recursos per fer el seguiment, Traçabilitat de mesuraments, "Organization Knowledge", la Competència i la pressa de consciencia de les persones, la informació documentada ....
6. Operacions (Punt 8 - Norma)
Planificació i control operacional, l'anàlisi dels efectes derivats dels canvis no planificats en prendre accions per mitigar els possibles efectes adversos, Requisits de client, accions de contingència, revisió de requisits de client, canvis en els requisits de productes i/o serveis, modificacions de productes i/o serveis , disseny i desenvolupament de productes i serveis, anàlisi de les potencials conseqüències de fallida per la naturalesa dels productes i/o serveis
7. Avaluació de l'Acompliment (Punt 9 - Norma)
Com, quan, i de què s'ha de fer el seguiment. Satisfacció del client. Eficàcia de las accions preses per abordar riscos, mètodes per analitzar les dades. Les auditories internes, la revisió per la direcció, compliment d'objectius.
8. Altres punts que s'inclouen. Correspondència ISO 9001:2015 amb ISO 9001:2008. Procés de migració des d' ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015. Vinculacions amb altres Normes: ISO 31.000 Gestió del risc, ISO 22.310 Continuïtat de Negoci.

Professorat

Coordinador: Miguel A. Estruga. Enginyer Industrial. Membre del Comitè Tècnic TCN-307 Risk Management. Consultor en SG de riscos, de qualitat Medi ambient, Planificació Estratègica i de Continuïtat de Negoci. MAASTRICHT CONSULTANTS.
Josep Ma. Cluet. Enginyer Industrial. Consultor i Auditor a OAK & LARPWELL, antic Responsable de Qualitat i Medi Ambient de la Fundació Formació i Treball.
Enric Nebot. Sales & Marketing Director de TÜV Rheinland
Sofia Tobio. Tècnica del Dept. de Qualitat de Microson-Gaes.