Nou Reglament d'Emmagatzematge de Productes Químics (APQ)

Descripció

Els objectius d'aquest curs són:

- Identificar quines instal·lacions estan afectades pel nou Reglament 105/201 i les seves corresponents ITC

- Conèixer les obligacions legals derivades del reglament

- Saber implantar un sistema de control de les seves instal·lacions adaptat a les exigències reglamentàries

- Saber programar les inspeccions i revisions periòdiques de les seves instal·lacions d'acord a les exigències legals

Programa

1. El nou Reglament APQ (RD 105/2010):
Obligacions generals
Nova estructura
Tramitació del projecte de Real Decret
Elaboració de la Guía Tècnica

2. Recomanacions per a la gestió de les instal·lacions per adequar-se al nou Reglament

3. Principals modificacions introduides en les ITC:
3.1 MIE APQ-5 "Emmagatzematge de gasos en recipients a pressió mòbils"
3.2 MIE APQ-9 "Emmagatzematge de peròxids orgànics i de matèries autoreactives
3.3 MIE APQ-10 "Emmagatzematge en recipients mòbils

4. Exercicis pràctics

Professorat

Josep Maria Macià. Tècnic formador de TÜV Rheinland Academy

Cursos relacionats

Introducció al "Blockchain"

CURS Disseny d'Instal·lacions i Compatibilitat electromagnètica (CEM)

Curs d'instal·lació de convertidors de freqüència