Formació pràctica del mètode Hazop d'anàlisi de riscos

Descripció

Els objectius d'aquest curs, de caràcter eminentment pràctic, són els següents:
- Enfortir els conceptes bàsics i coneixements generals de gestió de risc tècnic en operacions industrials.
- Entendre el context en què s'aplica la tècnica HAZOP (Anàlisi de Risc i Operativitat) en relació a d'altres tècniques d'anàlisi de risc per a projectes en instal·lacions existents i noves.
- Identificar els elements clau necessaris per a preparar i facilitar sessions HAZOP incloent-hi patrocini i comunicació, perfil dels participants, equip de treball, material, instal·lacions i temps necessaris.
- Saber desglossar els sistemes objecte d'estudi en nodes i a programar sessions en detall.
- Aprendre a seleccionar paraules guia segons el tipus de sistema objecte d'estudi.
- Aprendre a utilitzar i a calibrar matrius de risc avaluant el risc inherent i residual de les desviacions resultants de l'anàlisi.
- Usar plantilles i eines de captació d'informació durant les sessions HAZOP.
- Entendre la importància del procés d'implementació de les accions resultants de l'anàlisi, la seva priorització i de com aquestes es poden integrar a la dinàmica operativa dins la gestió del negoci.
- Saber fer un informe HAZOP i incrementar la confiança per a preparar i liderar sessions.
- Compartir lliçons apreses i aspectes clau per a assegurar l'èxit de les sessions segons l'experiència del facilitador i dels participants.
- Identificar metodologies d'anàlisi de risc addicionals (metodologies qualitatives i quantitatives d'anàlisi), donar-ne una visió general i entendre a quines situacions apliquen.
- Promoure el concepte de perfil de riscos d'un negoci i la necessitat de gestionar-los de manera integrada i consistent amb les avaluacions de risc dins l'empresa.
- Promoure el lideratge en la gestió de riscos a l'empresa.

El curs està principalment dirigit a professionals que exerceixin activitats relacionades amb processos de producció, manteniment, projectes, seguretat i enginyeria tan a les seves empreses com a empreses de serveis a plantes.

Programa

1. Introducció a la gestió tècnica de riscos

2. Objectius i abast d'un estudi HAZOP

3. El paper del líder HAZOP

4.- Preparació de sessions HAZOP

5.- Desenvolupament de les sessions de HAZOP

6.- Documentació i seguiment del resultat de les sessions

Professorat

Ramon Camps. Enginyer Industrial. Consultor en Operacions

Cursos relacionats

Curs de Lean Manufacturing: Excel·lència en les operacions

Curs pràctic d'Internet de les Coses aplicat a la indústria 4.0