Formació pràctica del mètode Hazop d'anàlisi de riscos

Descripció

Els objectius d'aquest curs, de caràcter eminentment pràctic, són els següents:
- Enfortir els conceptes bàsics i coneixements generals de gestió de risc tècnic en operacions industrials.
- Entendre el context en què s'aplica la tècnica HAZOP (Anàlisi de Risc i Operativitat) en relació a d'altres tècniques d'anàlisi de risc per a projectes en instal·lacions existents i noves.
- Identificar els elements clau necessaris per a preparar i facilitar sessions HAZOP incloent-hi patrocini i comunicació, perfil dels participants, equip de treball, material, instal·lacions i temps necessaris.
- Saber desglossar els sistemes objecte d'estudi en nodes i a programar sessions en detall.
- Aprendre a seleccionar paraules guia segons el tipus de sistema objecte d'estudi.
- Aprendre a utilitzar i a calibrar matrius de risc avaluant el risc inherent i residual de les desviacions resultants de l'anàlisi.
- Usar plantilles i eines de captació d'informació durant les sessions HAZOP.
- Entendre la importància del procés d'implementació de les accions resultants de l'anàlisi, la seva priorització i de com aquestes es poden integrar a la dinàmica operativa dins la gestió del negoci.
- Saber fer un informe HAZOP i incrementar la confiança per a preparar i liderar sessions.
- Compartir lliçons apreses i aspectes clau per a assegurar l'èxit de les sessions segons l'experiència del facilitador i dels participants.
- Identificar metodologies d'anàlisi de risc addicionals (metodologies qualitatives i quantitatives d'anàlisi), donar-ne una visió general i entendre a quines situacions apliquen.
- Promoure el concepte de perfil de riscos d'un negoci i la necessitat de gestionar-los de manera integrada i consistent amb les avaluacions de risc dins l'empresa.
- Promoure el lideratge en la gestió de riscos a l'empresa.

El curs està principalment dirigit a professionals que exerceixin activitats relacionades amb processos de producció, manteniment, projectes, seguretat i enginyeria tan a les seves empreses com a empreses de serveis a plantes.

Programa

1. Introducció a la gestió tècnica de riscos

2. Objectius i abast d'un estudi HAZOP

3. El paper del líder HAZOP

4.- Preparació de sessions HAZOP

5.- Desenvolupament de les sessions de HAZOP

6.- Documentació i seguiment del resultat de les sessions

Professorat

Ramon Camps. Enginyer Industrial. Consultor en Operacions

Cursos relacionats

Posa't al dia en projectes ICT

CURS Programa Mesures de la Presa de Terra

Introducció al "Blockchain"