Descripció

Des de la publicació de la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals i el RD 39/1997, reglament del Serveis de Prevenció, la prevenció dels riscos laborals a les empreses ha pres una singladura que s'ha emprés de formes diferents a través d'un servei de prevenció propi o bé amb un servei de prevenció aliè, ara bé, la Direcció s'ho ha pres seriosament?, es gestiona professionalment o tant sols es te com a una imposició legal a complir amb mínims?, s'ha aprofitat la sinergia amb altres sistemes de gestió de l'empresa?, s'ha analitzat la forma de poder integrar la prevenció de riscos en tota la infraestructura de l'empresa i treure'n el màxim profit possible?, coneixem quines responsabilitats legals tenen totes les línies de comandament de l'empresa?. En aquest seminari es pretén analitzar les eines de gestió de prevenció de riscos laborals que puguin ser útils a la cultura de l'empresa per a integrar-la i obtenir una disminució en l'accidentalitat que ens permeti accedir a la reducció de les cotitzacions per contingències professionals regulat pel Reial Decret 231/2017.

Va dirigit a professionals amb gestions directives, comandaments o tècnics que dins de l'empresa tinguin responsabilitats en la gestió de la prevenció de riscos laborals.

Programa

1. Introducció a la Llei de Prevenció de Riscos Laborals
2. Responsabilitats legals
3. Raons o motivacions per a gestionar la prevenció de riscos laborals
4. Anàlisi de costos dels accidents
5. Models d'organització i funcionament
6. Programes i plans d'acció preventiva
7. Metodologies
8. Estudi del Reial Decret 231/2017 - Bonus - Com obtenir el retorn de part de les quotes d'accident de treball abonades a la mútua

Professorat

Jordi Rabassó Campi. Enginyer Industrial. Expert en l'àmbit de la Prevenció de Riscos Laborals