Disseny de sistemes solars tèrmics amb TRANSOL

  • Àrea: Energia
  • Modalitat: Presencial
  • Data inici: 26/02/2018
  • Localització: Barcelona

Descripció

L'objectiu del curs és aprendre a calcular sistemes solars tèrmics amb simulació dinàmica amb el programa TRANSOL. Després d'una breu introducció a les diferents tipologies de sistemes i esquemes de treball, es presentaran els diferents mètodes de càlcul i s'aprofundirà en l'ús de l'eina TRANSOL amb la resolució de casos pràctics.

Va dirigit a professionals que vulguin realitzar pre-dimensionament, dimensionament i optimització de sistemes solars tèrmics amb esquemes tradicionals.

Programa

1. Conceptes generals de l'energia solar: energia i radiació solar, concepció bàsica, captadors, tipologies i temperatures, bescanviadors de calor, acumulació

2. Eines de càlcul: càlcul dinàmic, TRANSOL

3.Tipologies de sistemes d'acs i calefacció, esquemes disponibles en transol: instal·lacions esportives, instal·lacions hoteleres, instal·lacions domèstiques unifamiliars i plurifamiliars, centralitzades, descentralitzades

4. Disseny de sistemes i resolució de casos pràctics: determinació de demandes i prestacions, segons norma, càlculs energètics, disseny de camps de captadors, relació entre el camp de captació i el d'acumulació, disseny de bescanviadors, nivells de pressió i càlcul de vasos d'expansió.

Professorat

Àngel Carrera. Llicenciat en ciències físiques. Aiguasol Enginyeria

Cursos relacionats

Gestió de microtalls, harmònics, reactiva i altres pertorbacions

Posa't al dia en projectes ICT