Compatibilitat electromagnètica en màquines. Directiva 2014/30/UE

Descripció

L'objectiu del curs és explicar la Directiva de compatibilitat electromagnètica 2014/30/UE d'obligat compliment per a les màquines i instal·lacions fixes amb el mateix nivell d'exigència que les directives de baixa tensió i de seguretat. Conèixer els conceptes bàsics de la compatibilitat electromagnètica ( CEM ). Conèixer la metodologia de la gestió de la CEM a les màquines i instal·lacions fixes. Conèixer el concepte CE + CE # CE i la seva aplicació en la gestió de compra dels components i la seva instal·lació.

Dirigit a directors tècnics, enginyers de disseny elèctric / electrònic / mecànic, enginyers de qualitat, personal tècnic i instal·ladors d'empreses fabricants de maquinària , integradors i instal·ladors d'instal·lacions fixes complexes.

Programa

1. La Directiva 2014/30/UE: obligacions per a les màquines i instal·lacions fixes.

2. Introducció a la compatibilitat electromagnètica (CEM).

3. Concepte "marcat CE + marcat CE # marcat CE" ( CE + CE # CE )

4. Problemes de CEM i emissions additives.

5. CEM en components de màquines o instal·lacions i la seva integració.

6. Gestió de compra dels components segons la CEM.

Professorat

Francesc Daura. Enginyer Industrial. Consultor en CEM. CEMDAL.