Descripció

9a edició del curs de formació bàsica per elaborar plans d'autoprotecció de les activitats i centres d'interès per a la protecció civil local d'acord amb l'Article 24.1 del Decret 30/2015 del 3 de març de 2015, pel qual s'aprova el catàleg d'activitats i centres obligats a adoptar mesures d'autoprotecció i es fixa el contingut d'aquestes mesures.

Segons l'Article 24.1 del Decret 30/2015, per poder ser acreditat com a personal tècnic competent per elaborar plans d'autoprotecció de les activitats i centres d'interès per a la protecció civil local, a més de disposar d'un títol universitari, cal superar aquest curs.
Per superar el curs, cal elaborar un projecte final que ha de consistir en un pla d'autoprotecció d'una activitat o centre d'interès per a la protecció civil local, d'acord amb l'epígraf B de l'annex I

Es tracta d'un curs semipresencial amb 35 hores de classe + 134 hores de treball a casa

Programa

MÒDUL 0. PRESENTACIÓ DEL CURS

MÒDUL 1 (A) INTRODUCCIÓ BÀSICA A LA PROTECCIÓ CIVIL

1. Protecció civil a Catalunya
2. La prevenció i planificació de riscos greus a Catalunya
3. La gestió de les emergències
4. Tecnologies de suport a la protecció civil
5. Realització de treballs dels temes 2 i 3. Obligatori superar un nivell mínim de qualitat

MÒDUL 2 (B) NORMATIVA BÀSICA I RELATIVA A LES DIFERENTS ACTIVITATS DEL DECRET D'AUTOPROTECCIÓ

6. Normes bàsiques
7. Normes tècniques
8. Realització de treballs a realitzar a casa del tema 7 Obligatori superar un nivell de qualitat mínim. Exercicis d'autoavaluació

MÒDUL 3 (C). ELS PAU: PAUTES BÀSIQUES PER A LA SEVA ELABORACIÓ I IMPLANTACIÓ

9. Introducció bàsica a la redacció d'un PAU
10. Anàlisi del risc d'un PAU. Realització a casa de treballs del tema 10. Obligatori superar un nivell de qualitat mínim
11. Descripció dels mitjans i mesures d'autoprotecció d'un PAU. Realització a casa de treballs del tema 11. Obligatori superar un nivell de qualitat mínim
12. Estructura organitzativa d'un PAU. Realització a casa de treballs del tema 12. Obligatori superar un nivell de qualitat mínim
13. Implantació, manteniment i actualització d'un PAU. Realització a casa de treballs del tema 13. Obligatori superar un nivell de qualitat mínim

MÒDUL 4 (D). CASOS PRÀCTICS . PROJECTE FINAL

Professorat

Director acadèmic: David Tisaire. Enginyer Industrial,acreditat per la Generalitat de Catalunya com a tècnic competent per elaborar Plans d'Autoprotecció.