Descripció

La finalitat del curs és donar a conèixer els principals objectius de la norma.

Això comporta:
- Conèixer l'evolució de la norma des de la seva aprovació, i quines altres normes ISO existeixen vinculades a la 50001

- Revisar les definicions fonamentals que estan incorporades en un sistema de gestió energètica

- Conèixer l'abast que requereix la implantació i aplicació d'un Sistema de Gestió de l'Energia en una organització.

Programa

1. Introducció a la norma ISO 50001
1.1 Generalitats
1.2 El Cicle PDCA sobre la gestió de l'energia
1.3 Model SGE

2. Normativa de referència
2.1 Context i evolució
2.2 Altres normes ISO d'interès
2.3 RD56/2016

3. Alguns termes i definicions
3.1 Definicions fonamentals en l'àmbit d'uns sistema de gestió energètica
3.2 Metodologia de mesura i verificació d'estalvis
3.3 Establiment d'una línia base de referència
3.4 Energia. Potència
3.5 Sistema
3.6 Tècniques

4. Requisits d'un sistema de gestió
4.1 Requisits generals
4.2 Responsabilitat de direcció
4.3 Política energètica
4.4 Planificació energètica
4.5 Implantació i operació
4.6 Verificació
4.7 Revisió per la Direcció

5. Exemples d'implantació de SGE

Professorat

Laura García. Enginyera Industrial. Consultora energètica.