Descripció

ACSOL és un software de disseny, càlcul i optimització de sistemes d'energia solar tèrmica, fàcil i intuitiu, que posa a l'abast de l'usuari la potència i precisió del càlcul dinàmic del motor TRANSYS.

L'AAE i l'IDAE van desenvolupar un programa de simulació d'instal·lacions solars tèrmiques, AcSOL 2.5 que permet simular i definir al detall les instal·lacions solars tèrmiques, permetent validar i quantificar el funcionament real de les instal·lacions. Amb un visualitzador es poden veure totes les variables horàries com a resultat de la simulació (temperatura de col·lectors, temperatura d'acumuladors, cabals de recirculació, etc.)

Els objectius del curs són:
Aprofundir en el disseny d'instal·lacions solars tèrmiques mitjançant el potent programa de càlcul de simulació dinàmica ACSOL.
Detallar el càlcul en balanços energètics, connexions del camp de col·lectors, perfils de consum, etc., treballant amb una eina de càlcul de simulació dinàmica basat amb el model TRANSYS, molt senzill d'utilitzar, per tal de validar i donar informes sobre instal·lacions solars tèrmiques, reconeguts per l'administració.

S'entregarà documentació d'interès pels alumnes, així com el programa AcSOL i el visualitzador dView de NREL.

El curs està destinat a professionals que es vulguin dedicar o aprofundir l'àmbit de la certificació energètica i les auditories energètiques centrades en les instal·lacions solars tèrmiques, empreses de manteniment d'instal·lacions, enginyeries, etc.

Programa

1. Introducció al programa ACSOL i a la simulació dinàmica

2. Fonaments teòrics avançats d¿energia solar tèrmica:

2.1 Connexionat dels col·lectors solars en sèrie /paral·lel. Cabal del primari low flow o high flow. Temperatures de sortida dels col·lectors. Equilibrat hidràulic i retorn invertit.
2.2 Acumuladors solars. Estratificació. Connexionat sèrie /paral·lel. Equilibrat hidràulic. Reglulació.
2.3 Intercanviador de plaques. Disseny i comprobacions. Cabals i temperatures.
2.4 Regulació dels sistemes. Limitació per temperatures. Control de les temperatures per arrancar/parar les bomobes. Evitar calcificacions.
2.5 Dipòsits d'inèrcia. Intercanviadors de plaques instantanis (de consum)

3. Familiarització amb el programa ACSOL:

3.1 Estructura del programa. Simulació dels esquemes de principi més habituals en edificis multifamiliars d'habitatges:
a) Acumulació centralitzada i auxiliar descentralitzat amb caldera instantània
b) Acumulació centralitzada i auxiliar centralitzat
c) Acumulació centralitzada i auxiliar descentralitzat (intercanviador de plaques per pis)
d) Acumulació solar descentralitzada (distribuïda per pis amb acumulació o caldera instantània)

3.2 Instal·lacions centralitzades:
a) Instal·lació per a hotels, campings, escoles,
b) Instal·lació per a piscines cobertes i poliesportius

3.3 Definició i introducció de totes les dades i variables.

3.4 Estudi i visualització dels resultats horaris amb el visualitzador dView NREL:
a) Fracció solar
b) Hores de sobreescalfament
c) Pèrdues tèrmiques en l'acumulador
d) Rendiment del camp de col·lectors
e) Pèrdues de radiació per ombres
f) Temperatures màximes (col·lectors, dipòsit acumulació, punts de consum, etc.)
g) Cabals del circuit primari, secundari i terciari
h) Pèrdues tèrmiques en els cuircuits de distribució
i) Disseny dels bescanviadors de plaques i de serpentí

4. Resolució d'exemples amb el programaProfessorat

Joan Ramirez. Formador i consultor energètic