Descripció

L'objectiu principal de la formació és capacitar als participants per realitzar dissenys, càlculs, controls i valoracions, tant per a l'elaboració de projectes luminotècnics d'enllumenat exterior com per realitzar mesures de comprovació bàsiques posteriors.

L'alumne cal que porti ordinador portàtil propi per a l'elaboració i seguiment de projectes d'enllumenat el segon i tercer dia de classe.

Si la meteorologia ho permet, el curs incloura la realització de mesures luminotècniques el tercer i quart dia de classe. Per poder realitzar les mesures d'estudi, amb prou agillitat, cal portar els propis aparells de mesura, en cas de que es disposi (luxímetre i luminacímetre).

Programa

1. Fonaments:
1.1 Fonaments de la llum: Física de la llum i conceptes fonamentals.
1.2 Visió i percepció visual
1.3 Magnituds i lleis fonamentals.
1.4 Sistemes d'enllumenat: Làmpades, lluminàries, equips de control.

2. Servei i repercussions:
2.1 Nivells lumínics.
2.2 Qualitat del servei: Uniformitat, enlluernament, color.
2.3 Repercussions del servei: consums, contaminació lumínica.

3. Projectes d'enllumenat exterior:
3.1 Disseny i predimensionat.
3.2 Mètodes de càlcul.
3.3 Legislació aplicable. Llei 6/2001, Decret 190/2015, i Mapa CL. RD. 1980 / 2008 i Guía d'aplicació. IT-CL-01 i notes informatives. Altres: UNE EN-12464-2, UNE 12193-1, UNE-13201. Documents tècnics del Servei de Contaminació Lumínica

4. Aplicacions pràctiques amb software informàtic:
4.1 Enllumenat vial
4.2 Il·luminació de grans àrees

5. Mesura i control de la legislació aplicable i aspectes de qualitat:
5.1 Mètodes d'avaluació de qualitat de l'enllumenat públic. Instruments de mesura
5.2 Inspecció, control i mesura del Decret 190/2015: Rètols, llum intrusa, espectrofotometría, ornamental, viari.

Professorat

Manuel Garcia Gil. Enginyer Industrial. Servei de Prevenció de la Contaminació Acústica i Lumínica. Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic.