Descripció

L'objectiu del curs és donar a conèixer els aspectes teòrics i pràctics per realitzar les proves elèctriques reglamentàries per la posta en marxa d'instal·lacions de baixa tensió així com per les seves verificacions periòdiques i la realització del manteniment d'instal·lacions industrials.

El curs es divideix en una part teòrica i una part pràctica.
La primera part es farà un repàs teòric de quines mesures s'han de fer i el seu principi de funcionament i els problemes habituals que apareixen.
La segona part, que serà totalment pràctica, es faran les mesures sobre uns prototips que simularan instal·lacions reals.

És molt recomanable que cada alumne porti el seu aparell de mesura, per tal que pugui realitzar les pràctiques amb l'aparell que utilitza habitualment.

El curs va dirigit a enginyers i/o instal·ladors que realitzen certificacions i verificacions periòdiques d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió, així com el manteniment d'instal·lacions industrials.
A tots els alumnes que hagin cursat el curs de Proteccions Diferencials.

NOTA: Aquest curs es pot seguir presencialment o online en directe. Cal indicar a la inscripció quina modalitat es seguirà.

Programa

1. Mesures d'aïllament
Tipus de mesura d'aïllament. Procediment de mesura. Problemes habituals al realitzar la mesura. Mesures amb circuits de MBTS o aïllats. Mesura de rigidesa dielèctrica.

2. Harmònics
Tensió i/o corrent i qui els genera. Efectes sobre Bateries reactiva, generadors, transformadors. Efectes sobre les proteccions de la instal·lació. Mesures amb equips RMS o TRMS . Generació d'energia reactiva distorsionada

3.Mesura del Terra
Conceptes bàsics. Valors mínim/màxim. Tensió de contacte. Tipus de mesura: P-PE, Ra, 2H, 3H i 4H. Errors habituals en la mesura del terra.

4. Mesura del corrent de curtcircuit:
Conceptes bàsics de protecció d'una línia elèctrica. Proteccions contactes indirectes xarxes. TT/TN/IT . Curtcircuit màxim i mínim. Tipus de mesura, P-N , P-P, P-PE

5. Mesures de continuïtat del conductors de protecció:
Conceptes bàsics. Mesures.

6. Mesures d'energia i potència:
Conceptes bàsics. Mesures amb i sense distorsió harmònica.

Programa de pràctiques:

1. Mesures d'energia i corrent:
Mesures de potència i energia. Mesures d'energia reactiva. Mesures d'intensitat amb una pinça amperimètrica. Mesures d'intensitat continua.

2. Mesura d'aïllaments:
Mesures d'aïllament de línies de 230/400V. Problemes d'acoblament capacitatiu. Problema molt habitual, l'aparell indica "TENSION DE ENTRADA". Entendre el problema. Veure les solucions.
Mesures d'aïllament en una línia de MTBS. Mesures d'aïllament de terres i parets. Mesura d'aïllament d'una instal·lació.


3. Mesures d'Harmònics
Mesures d'harmònics: Amb una càrrega que genera harmònics parells. Amb una càrrega que genera harmònics senars. Amb un Generador.
Mesures amb equips TRMS o amb equips RMS de valor mig.
Mesures de Potència activa, reactiva, Aparent, FP, i dPF amb harmònics.

4. Mesura del Terra
Mesura del terra d'una instal¿lació, per diferents sistemes: Mode Loop: PE, Ra. Mode Earth: 2W i 3W
Mesures del terra de diferents equips ubicats a l'aula.
Mesura del terra amb el sistema 3 fils: Entendre el funcionament. Veure com ens afecten la resistència de les piquetes. Comprovació de si fem la lectura correcta o no.
Mesura de la resistivitat del terreny. Mode Earth: 4W

5. Mesura del corrent de curtcircuit:
Mesura del corrent de curtcircuit de diferents línies: Mesures en mode Loop: PN, PP, PE. Mesures de curtcircuit mínim i màxim en una línia. Comprovació de si la línia està ben protegida, per xarxes TT/TN/IT Cas d'una línia curta. Cas d'una línia llarga.
Comprovació protecció contactes indirectes. Mesura bucle defecte xarxa TN .Mesura corrent primer defecte xarxa IT. Mesura bucle defecte xarxa IT.

6. Mesures de continuïtat del conductors de protecció: Calibratge.
Mesures de continuïtat d'una instal¿lació (prototip). Mesures de continuïtat de xassís metàl·lics ubicats a la mateixa aula. Projector. Preses de terra diferents. Xassís d'impressores

Professorat


Joan Romans  Enginyer Electrònic i Enginyer Tècnic de Telecomunicacions. Consultor