Descripció

A diferència d'una màquina clàssica individual, en l'expedient tècnic d'un conjunt de màquines no cal "entrar" en cadascuna de les màquines individuals que, emparades per la seva declaració CE de conformitat, se suposen correctes; el que cal analitzar és la integració de les màquines individuals perquè funcionin com una sola màquina, la interacció i el flux de senyals entre elles.
Per als conjunts de màquines existeix la norma harmonitzada EN ISO 11161, que es es fixa en aspectes com ara:
- Situacions perilloses. Ubicació i integració de les màquines
- L'alteració de les mesures preventives en les màquines
- Els canvis en la utilització de les màquines
- L'abast de comandament dels dispositius que el tenen
- Les zones d'intervenció

En acabar el curs l'alumne ha d'estar en condicions de redactar l'expedient tècnic que serveixi de base de justificació per al marcatge CE de la nova màquina formada pel conjunt de màquines i l'emissió de la Declaració CE de Conformitat.

Aquest curs va dirigit a responsables de producció i enginyeria d'usuaris de maquinària industrial. Enginyeries i enginyers industrials que assessorin els usuaris i fabricants de maquinària. Responsables de prevenció de riscos laborals. Tècnics en prevenció de riscos laborals. Usuaris en general de maquinària industrial. Responsables de manteniment. Integradors de maquinària.

Programa

1. Breu exposició del marc legal aplicable

2. La Directiva de Màquines i els requisits essencials de seguretat i salut

3. L'Expedient Tècnic

4. Normes harmonitzades de seguretat de màquines

5. L'expedient tècnic del conjunt de màquines:
5.1 Determinació dels límits del conjunt de màquines
5..2 Determinació de les tasques.En funcionament normal (de tot el conjunt de màquines)
En funcionalitat reduïda
5.3 Identificació de situacions perilloses degudes a:
La ubicació de les màquines; la integració de les màquines; l'emplaçament de les màquines; l'alteració de les mesures preventives de les màquines
5.4 Anàlisi i avaluació de riscos
5.5 Zones d'intervenció
5.6 Mesures de protecció i zones controlades
5.7 Abast de comandament dels dispositius que ho tenen
5.8 Resguards i requisits que han de complir
5.9 Dispositius de protecció i requisits que han de complir
5.10 Indicació de l'estat de resguards i dispositius de protecció anul·lats
5.11 Informació als usuaris

6. Col·loqui final

Professorat

Alfons de Victoria. Enginyer Industrial. Consultor