Descripció

Sense entrar en el disseny de la maquinària per a la seva funció pròpia, sinó únicament des del punt de vista de la seguretat, el disseny de la maquinària ha sofert una veritable revolució en els últims pocs anys. Per al fabricant de la maquinària hi ha hagut dos tipus de canvis molt significatius:
L'entrada en vigor de la directiva de màquines 2006/42/CE; i els canvis en les normes harmonitzades més significatives que li donen suport.
La directiva 2006/42/CE inclou a més algunes definicions (per exemple les de fabricant i de conjunt de màquina), que converteixen en fabricant, ara ja de manera indubtable, a l'usuari que ajunta màquines per automatitzar el procés productiu i fer que diverses màquines que treballaven soltes passin a fer-ho coordinades, com una sola màquina, formant un "conjunt de màquines". Aquest és un tema que crea confusió als usuaris de maquinària, com l'hi crea el dubte sobre què s'ha de fer per modificar una màquina amb marcat CE.
Finalment, un altre tema que també és font freqüent d'incertesa és la relació entre les directives de màquines i ATEX quan la màquina entra en contacte amb atmosferes potencialment explosives. La quarta edició de la Guia d'Aplicació de la directiva ATEX, que es comenta en el seminari, ha ajudat a aclarir el tema.
En acabar el cursi l'assistent, tant si és fabricant com si és usuari de maquinària, ha d'estar en condicions de conèixer i entendre:
El marc legal general que afecta a les màquines.
Les novetats més significatives de l'actual directiva de màquines, 2006/42/CE. Les semblances i les diferències entre la directiva 2006/42/CE i el RD 1215/1997. Els tipus de normes harmonitzades i el rol que juguen. Les funcions de seguretat clàssiques i les avançades que es recolzen en electrònica d'estat sòlid i programari. Les modificacions de diverses normes harmonitzades de la directiva 2006/42/CE especialment significatives. Els criteris del INSHT per a modificació de maquinària antiga. Els criteris per a automatització de maquinària (creació per l'usuari de "conjunts de màquines"), i les implicacions de les modificacions de maquinària.
Amb tot això es pretén que la persona assistent entengui com afecten al seu cas concret les últimes modificacions normatives a fi que pugui enfocar la seva actuació per, sempre dins de la legalitat, fer-ho de la manera més racional, eficient i econòmica possible.
El curs no pretén, per falta de temps, entrar a fons en com fer l'expedient tècnic del "conjunt de màquines" ni aprofundir en el coneixement de les normes harmonitzades tractades en el mateix.

Programa

1. Visió global dels canvis en les normes legals i tècniques. Com afecten a la maquinària nova i a l'existent.
2. La nova directiva de màquines, 2006/42/CE. Definicions clau: màquina, quasi màquina, comercialització, posada en servei, fabricant. Funcions de seguretat "clàssiques", basades en components electromecànics. Ús dels sistemes electrònics programables en les funcions de seguretat. Exemples de funcions de seguretat que es recolzen en programari. Justificació de la idoneïtat de la funció de seguretat.
3. Els canvis en les normes harmonitzades de tipus B més significatives. La Norma EN ISO 13849, parts 1 i 2. La Norma EN ISO 14119. La Norma EN ISO 14120.
4. Com afecta tot l'anterior als usuaris sotmesos al RD 1215/1997. La Guia d'aplicació del RD 1215/1997 (versió novembre de 2011). Com ajuntar màquines perquè funcionin solidàriament. Què fer per modificar una màquina. Com incorporar funcions de seguretat basades en la norma EN ISO 13849 a les preexistents.
5. Màquines en contacte amb atmosferes potencialment explosives.
6. Col·loqui.

Professorat


Alfons de Victoria . Enginyer Industrial. Consultor