Descripció

Els equips a pressió estan sotmesos a Directives Europees, transposades a la legislació espanyola por nombrosos Reals Decrets.
En aquest complex entorn, el reglament d'Equips a Pressió (REP) estableix les noves pautes a aplicar.
Diverses Directives i Reials Decrets als que el REP fa referència han sigut derogats i actualitzats.
Convé doncs actualitzar també els nostres coneixements a l'hora d'aplicar el REP a la pràctica.
En aquest curs es farà un repàs general al que diu el REP, ara en un entorn actualitzat.

Programa

1. Conjunt de normes relacionades amb els equips a pressió

2. Part General: Articles del Reglament
2.1. Disposicions generals: Àmbit d'aplicació i definicions
2.2. Classificació dels equips a pressió
2.3. Instal·lació i posada en servei
2.4. Inspeccions periòdiques, reparacions i modificacions
2.5. Empreses instal·ladores i reparadores d'equips a pressió

3. Instruccions Tècniques complementàries
3.1. Esquema comú de las ITC-EP
3.2. EP1. Calderes
3.3. EP2. Centrals generadores d'energia elèctrica
3.4. EP3. Refineries de petrolis i plantes petroquímiques
3.5. EP4. Dipòsits criogènics
3.6. EP5. Botelles d'equips respiratoris autònoms
3.7. EP6. Recipients a pressió transportables

Professorat

Lluís Miret.

Lluís Miret . Enginyer Industrial. Consultor