Descripció

Sessió informativa. Inscriu-te:
21/09 Sessió de presentació del curs el dimarts 21 de setembre les 18 h

Les matèries perilloses, les instal·lacions amb risc, els incendis, les explosions, els riscos tecnològics o els riscos naturals són exemples dels perills que ens envolten i que cal gestionar d'una forma global i integrada. La necessitat de protegir les persones, els bens i el medi ambient d'aquests riscos requereix d'uns professionals preparats per detectar-los, analitzar-los i per desenvolupar les respostes necessàries que garanteixin els nivells de seguretat adequats per a la societat, fent servir les tecnologies més avançades existents actualment.

El Curs en enginyeria d'incendis i anàlisi de risc vol preparar professionals amb els coneixements i competències necessàries per donar resposta des d'una visió global i transversal als requeriments que les empreses i institucions tenen actualment en l'àmbit de la seguretat.

Els estudis capaciten per actuar de manera coordinada amb els actuals agents - públics o privats- que intervenen en la gestió de la seguretat, convertint-se en un capital necessari i de gran valor per a les empreses de l'àmbit de l'enginyeria de la seguretat i prevenció, com són consultores, enginyeries, grans empreses, companyies d'assegurances, laboratoris d'assaig, així com les administracions públiques, entre d'altres.

Estudiarem les matèries necessàries per entendre de forma raonada l'aplicació de les regles de tipus prescriptiu que trobem a la normativa però també s'utilitzen les eines de simulació numèrica mitjançant ordinador que permeten un enfocament prestacional avançat. Així, els models basats en la dinàmica de fluids computacional (CFD) seran emprats a la modelització d'incendis, i també al control de fums i temperatura. La resistència estructural enfront del foc és verificada a través de l'ùs de programaris professionals. Finalment, els models de simulació de evacuació de persones en cas d'incendi permeten identificar els punts de retenció i l'optimització de les vies d'evacuació.

Pel que fa als professionals de la coordinació i gestió de l'emergència, es desenvolupen eines que serveixen per a l'anàlisi i comprensió del fenomen d'incendi d'una forma global per una millor presa de decisions i increment de les condicions de seguretat dels intervinents (especialment Bombers).

Amb aquest curs s'obtindran les següents competències:

Assolir les competències completes demanades en els nivells Bàsic i Avançat de Prevenció d'Incendis, que permeten la presentació del candidat a les proves de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya per a l'obtenció de les corresponents acreditacions.
Obtenir els coneixements avançats en matèria de projectes en enginyeria de protecció contra incendis.
Obtenir els coneixements generals d'anàlisi de riscos i del sistema de protecció civil.

Els objectius del programa son:

1. Conèixer i dominar les tècniques necessàries per dissenyar i gestionar les mesures de protecció en l'àmbit de la "safety engineering" amb una visió global del sector.
2. Ser competents en el disseny de les mesures de protecció contra incendis tant actives i passives, com prestacionals i prescriptives.
3. Conèixer les eines de simulació numèriques en els camps de la combustió i la dinàmica del foc, el comportament estructural davant l'incendi i els sistemes de control de temperatura i evacuació de fums.
4. Conèixer les metodologies d'anàlisi de riscs.
5. Estar capacitats per aplicar les noves tecnologies de la indústria 4.0 a l'anàlisi del risc, la seguretat i la protecció contra incendis.

Programa

Part 1 (102 h)
Curs Bàsic de protecció contra incendis
Fonaments de dinàmica del foc
Modelització d'accidents i AQR
Protecció civil

Part 2 (140 h)
Curs Superior de protecció contra incendis
Comportament d'estructures i simulació
Simulació computacional d'incendis
Simulació d'evacuacions

Conferències (8h)

Veure Programa detallat

Professorat

Directors acadèmics:


Jordi Sans Pinyol  Enginyer Industrial. Actualment Director de MS Consultors. Diplomat en Prevenció d'Incendis pel Ministeri de l'Interior de França. Va ser responsable de Recerca de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC), director de l'Escola de Bombers, sotsdirector general de Protecció Civil, inspector del cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya i cap de divisió a bombers de la ciutat de BCN.

Eulàlia Planas Cuchi  Dra. Enginyera Industrial. Professora del Departament d'Enginyeria Química de la UPC. Responsable del Centre d'Estudis del Risc Tecnològic (CERTEC). Col·laboradora de l'EBPC, en especial del Grup d'Actuacions Forestals (GRAF).

Frederic Marimon Carvajal  Dr. Enginyer Industrial. Professor del Departament de Resistència de Materials i Estructures en l'Enginyeria de la UPC. Especialista en estructures metàl·liques, estructures mixtes, acer-formigó i verificació de la resistència al foc de les estructures. Chair Cluster de l'École Polytechnique Fédérale de Lausana.