Curs pràctic de proteccions diferencials. Presencial/online

  • Àrea: Enginyeria
  • Modalitat: Presencial
  • Data inici: 20/01/2022
  • Localització: Delegació del Vallès

Descripció

Els objectius del curs son:
Donar a conèixer els aspectes teòrics i pràctics per entendre el funcionament de les proteccions diferencials en les instal·lacions elèctriques.
Aprendre a resoldre els problemes habituals de les proteccions diferencials així com el seu correcte dimensionat.
Metodologia:
El curs es divideix amb una part teòrica i una part pràctica.
La primera part es farà un repàs teòric dels diferents tipus de proteccions diferencials, l'origen de les fuites de corrent i el seu tipus.
En la segona part, que serà totalment pràctica, es faran les mesures sobre uns prototips que simularan instal·lacions reals.
És molt recomanable que cada alumne porti el seu aparell de verificació de diferencials i de pinces de corrent de fuga, en el cas que en disposi, per tal que pugui realitzar les pràctiques amb l'aparell que utilitza habitualment.

El curs està enfocat a enginyers i/o instal·ladors que realitzen manteniment d'instal·lacions industrials així com verificacions periòdiques d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió.

Programa

1. Proteccions diferencials:
1.1 Mesura diferencial
1.2 Característiques dels diferencials: Sensibilitat (mA). Intensitat nominal (A). Intensitat de curtcircuit [kA]. Immunitat als transitoris, ona 8/20us. Classe: AC, A,F, B, B+. Temps de resposta, Generals, Selectius [S], Retardats. Super immunitzats (Si), Super Resistents [K]. Sensibilitat amb la freqüència
1.3 Selectivitat Vertical
1.4 Selectivitat Horitzontal
1.5 Encegament o bloqueig d'un diferencial
1.6 Detalls d'instal·lació.
1.7 Origen dels corrents de fuga i tipus de corrents: efectes capacitatius. Equips amb electrònica (Regulació llums, Variadors de freqüència)
1.8 Mesures de corrent de fugues.
1.9 Selecció de la sensibilitat en funció dels equips i del terra.

PRÀCTIQUES:
2. Mesures de Proteccions diferencials i corrents de fuga:

2.1 Comprovació de diferencials classe AC, A, A [S], Asi i B. Comprovació del temps d'intervenció. Comprovació de la corrent d'intervenció. Comprovació de la selectivitat vertical, fins a 3 nivells.
2.2 Buscar l'averia d'una instal·lació on salta el diferencial:Aprendre a mesurar corrents de fuga. Buscar diferents solucions.
2.3 Comprovació de l'encegament d'un diferencial classe AC.
2.4 Comprovació de l'encegament d'un diferencial classe AC i A.
2.5 Comprovació de la selectivitat horitzontal o per simpatia, buscar les causes i proposar solucions.
2.6 Mesures de les corrents de fuga d'un variador de freqüència: Espectre de freqüència. Mesura del valor de fuga a 50Hz. Mesura del valor de fuga a 1000Hz. Efectes al instal·lar un filtre d'EMC

Professorat


Joan Romans  Enginyer Electrònic i Enginyer Tècnic de Telecomunicacions. Consultor