Descripció

En el curs s'estudiaran les matèries necessàries per entendre de forma raonada l'aplicació de les regles de tipus prescriptiu que trobem a la normativa però també s'utilitzaran les eines de simulació numèrica mitjançant ordinador que permeten un enfocament prestacional avançat. Així, els models basats en la dinàmica de fluids computacional (CFD) seran emprats a la modelització d'incendis, i també al control de fums i temperatura. La resistència estructural enfront del foc serà verificada a través de l'ús de programaris professionals. Finalment, els models de simulació d'evacuació de persones en cas d'incendi permetran identificar els punts de retenció i l'optimització de les vies d'evacuació.
L'objectiu és formar professionals competents en el disseny de mesures de protecció contra incendis tant actives i passives, com prestacionals i prescriptives.
En aquest mòdul es desenvolupa el contingut formatiu mínim del Nivell Avançat en prevenció d'incendis que s'estableix en l'annex 2 de l'Ordre INT/22/2013, d'1 de febrer, per la qual s'aprova el procediment per a l'habilitació dels tècnics i tècniques d'entitats col·laboradores de l'Administració per actuar en l'àmbit de la prevenció i la seguretat en matèria d'incendis; i, per tant, prepara per l'accés a l'examen oficial per a obtenir la Certificació tècnica de prevenció i seguretat en cas d'Incendi de nivell avançat, expedida per l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC), previ pagament de la taxa d'examen corresponent.

Per a l'obtenció de la Certificació tècnica de prevenció i seguretat en cas d'incendi de nivell avançat que expedeix l'ISPC és necessari tenir una titulació universitària oficial o bé un títol propi d'universitat equivalent a un grau, diplomatura o llicenciatura de tipus científic o tècnic.

DIRIGIT A
Persones amb titulació universitària de primer o segon cicle, de caire científic o tècnic, que desenvolupin la seva professió o bé pretenguin fer-ho en entitats col·laboradores de l'Administració en matèria de prevenció d'incendis, en ajuntaments, consells comarcals o d'altres administracions públiques responsables o participants de la tramitació de llicències d'obres i/o d'activitats, i també personal tècnic redactor i/o director d'execució de projectes tècnics en matèria de prevenció d'incendis.

NOTA IMPORTANT: Per accedir a l'examen oficial de la Certificació tècnica de prevenció i seguretat en cas d'Incendi de nivell avançat cal disposar prèviament de la Certificació tècnica de prevenció i seguretat en cas d'Incendi de nivell bàsic que atorga l'ISPC.

Programa

1. Curs Superior de protecció contra incendis
2. Comportament d'estructures i simulació
3. Simulació computacional d'incendis
4. Simulació d'evacuacions

Conferències (8h)

Veure Programa del mòdul en la informació del Postgrau


Professorat

Tècnics formadors amb experiència en la Prevenció i seguretat en cas d'incendi de Bombers de la Generalitat de Catalunya, Bombers de l'Ajuntament de Barcelona i consultors especialitzats en matèria d'incendis.