Descripció

El curs proporciona el coneixement necessari per poder planificar i controlar els projectes utilitzant MS Project com a eina, en la versió 2016.

Al finalitzar el curs els participants seran capaços d'utilitzar de forma immediata aquesta eina en la gestió dels projectes de la seva empresa i aconseguiran treballar d'una manera més eficient, col·laborativa, organitzada i segura.

Aquesta formació va dirigida a enginyers i tècnics de projectes, gerents, directius i project managers i qualsevol professional que en el seu dia a dia gestioni projectes de qualsevol tipus.

Programa

1. Característiques generals i versions. Versió actual: Servidor de projectes.
1.1 Avantatges i inconvenients: regla 20/80 - 80/20.
1.2 Model de projecte segons MS-Project

2. Primers passos.
2.1 Planificar a partir de la data d'inici o de la data de fi.
2.2 Calendari/s del projecte.
2.3 Escala temporal. Diverses opcions.
2.4 Introducció de fases, tasques i subtasques (EDT).
2.5 Dependències entre tasques: FC; FF; CC, CF.
2.6 Durada de cada tasca. Unitats de temps. Particularitats.
2.7 Diagrames de Gantt i diagrama en XARXA.
2.8 Personalització dels diagrames.
2.9 Filtres de tasques.
2.10 Guardar el fitxer. Línia Base.

3. Programació de recursos.
3.1 Calendari/s dels recursos.
3.2 Alta dels recursos: Tipus i grups.
3.3 Capacitat màxima del recurs i calendari del recurs.
3.4 Costos (taxa) normal, extra i per ús.
3.5 Mètode d'acumulació: inici, prorrateig o fi.
3.6 Assignació de recursos a les activitats.
3.7 Sobre assignació

4. Seguiment i control del projecte.
4.1 Diagrama de Gantt de seguiment.
4.2 Data real d'inici de cada tasca i % treball realitzat.
4.3 Altres modificacions sobre la planificació.
4.4 Control de desviació sobre la línia base.

5. Informes.
5.1 Pressupost del projecte.
5.2 Assignació de tasques a cada recurs. Càrrega de feina.
5.3 Situació general.
5.4 Informes personalitzats

6. Gestió de múltiples projectes compartint recursos i altres característiques avançades.

Professorat


Jaume Ramonet  Enginyer Industrial. Certificat PMP®-PMI®. Consultor.